Nieuwsbrief 34

 

Pact voor de ouderenzorg (2).

Eenzaamheid
In nieuwsbrief 33 hebben wij de opzet en het doel van het Pact voor de ouderenzorg uiteengezet. Het Pact kent drie programmaonderdelen. In deze nieuwsbrief meer informatie over het programmaonderdeel Eenzaamheid.

Deskundigen zijn het niet altijd met elkaar eens. Is de omvang van eenzaamheid onder ouderen nu echt zo groot of valt het wel mee? Hoe groot de groep eenzame ouderen ook is, duidelijk is dat gevoelens van eenzaamheid niet bijdragen aan het op een goede en leuke manier ouder worden. Dat is de reden dat het signaleren en doorbreken van eenzaamheid een prominente plaats heeft gekregen in het Pact voor de ouderenzorg.

Actieplan Eén tegen Eenzaamheid                                                                                                          Het actieplan Eén tegen Eenzaamheid is de basis. Met een landelijke coalitie, die de verbinding moet leggen naar een lokale aanpak, wordt de handschoen opgepakt. Er is voor gekozen om zich primair te richten op eenzaamheid die (mede) het gevolg is van ontbreken van contacten en het ontbreken van zingeving.

Bij het ouder worden, wordt, ook door het verlies van partner en leeftijdsgenoten, het netwerk vaak kleiner of minder intensief. Dat kan sociale eenzaamheid in de hand werken. Het idee dat je vanwege je ouderdom of de ervaren gebreken toch niets meer kan toevoegen aan je omgeving, zorgt voor nog minder echt contact met anderen.

Wil je iemands eenzaamheid doorbreken, dan moet je dat heel dicht bij die persoon doen. Dat betekent dat iedereen die ook maar één steentje kan bijdragen gemobiliseerd moet worden. Het Pact heeft daarbij een aanjaagrol. In elke gemeente moet een coalitie tegen eenzaamheid komen. Vanuit het Pact wordt hiervoor ondersteuning gegeven. Kennis, capaciteit en ideeën voor een effectieve aanpak worden gedeeld.

Rol (ouderen) organisaties
Pact voor de ouderenzorg, rol voor de gemeente. Prima allemaal. Er is zeker ook een rol weggelegd voor de (ouderen) organisaties, waaronder ook de lidorganisaties van KNVG en NVOG. Aandacht vragen voor de problematiek en aandacht geven aan de leden die met gevoelens van eenzaamheid te maken hebben. Mooie initiatieven zijn bijvoorbeeld “Omzien naar elkaar” van de VG Rabobank en het welzijnswerk dat Voeks, (de gepensioneerden van Shell) in haar programma heeft opgenomen. Aandacht geven is daarbij het uitgangspunt.

Rol ouderen
Het begint al vroeg. Zorg ervoor dat u bezig blijft, zowel lichamelijk als mentaal. Doe mee aan activiteiten. Benut uw talenten en help anderen. Uw netwerk wordt op die manier groter en dat komt u van pas op het moment dat het allemaal wat minder gaat. Ook in die fase kunt u bij veel zaken betrokken blijven en waar mogelijk uw bijdrage leveren.

Het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid kunt u hier inzien.
In een volgende nieuwsbrief informatie over het programmaonderdeel Langer Thuis.

De tekst van dit artikel is ook beschikbaar als pdf-document. Klik hier om het te downloaden.

NVOG en partners sturen mail aan Tweede Kamer inzake de Europese betaalrichtlijn PSD2.

Nu de parlementaire vakantie voorbij is en Den Haag weer aan het werk gaat, kunnen wij u iets berichten over de voortgang van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en met name over PSD2, de (herziene) richtlijn betaaldiensten. Onze vertegenwoordiger de heer Cees van Tiggelen stuurde deze week een bericht aan de Tweede Kamer commissieleden van Financiën, waarvan u hieronder de volledige tekst kunt lezen.

“Geachte leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer,

De herziene richtlijn betaaldiensten PSD2 wordt op 4 september a.s. behandeld in de plenaire vergadering van de 2e Kamer.

Op 15 november 2017 mocht ik de Cie Financiën toespreken namens de seniorenorganisaties KBO-PCOB, NVOG en NOOM. Bij die gelegenheid vertegenwoordigde ik ook de Consumentenbond, de organisatie waarmede wij in dit dossier samen optrekken.

In de bijlage gelieve u aan te treffen datgene wat ik op 15 november naar voren heb gebracht.

De essentie van onze boodschap was en is dat wij op een aantal punten vraagtekens/opmerkingen/zorgen hebben. Ik som er een aantal op:

-is het eenieder duidelijk waarvoor precies toestemming wordt gegeven aan een derde partij om betaalgegevens in te zien? Hoe kan ik controleren of mijn gegevens juist en zorgvuldig worden gebruikt en uitsluitend voor het doel dat ik heb toegestaan? Wat betekent het voor de privacy?

-PSD2 is uitermate ingewikkeld niet alleen voor de gemiddelde consument maar zeker voor bepaalde groepen ouderen en kwetsbare groepen in de samenleving. Met betrekking tot het  verlenen van toegang tot de betaalrekening zijn er zorgen, zeker in de perceptie van consumenten.

Wat is er sindsdien gebeurd?

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) hebben wij de nadrukkelijke wens geuit om als rekeninghouder bij je eigen bank op te kunnen geven of je wel of geen toestemming wil verlenen aan derde partijen. Verstrekking van betaalgegevens zal dan NIET plaats vinden ook niet als je per ongeluk of onbewust ja hebt gezegd tegen een derde partij.

Om deze wens te toetsen hebben wij een vijftal banken bezocht om onze wens te toetsen. Gebleken is dat sommige banken voor volledige digitalisering zijn, zij hebben het idee om in de bankieren app weer te geven aan wie toestemming is verleend. Andere banken willen wel graag een dashboard waarin je kan verbieden derden toestemming tot de rekening te geven, zoals onze wens was en is.

Na inventarisatie hebben juristen van De Nederlandsche Bank bekeken of een dergelijk dashboard mogelijk is binnen de wetgeving van PSD2. Zij zijn van mening dat dit moet worden gezien als een belemmering en het daarom niet is toegestaan.

Consultatie van onze wens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgeleverd dat de AP niet vereist dat banken een dashboard maken, maar het is volgens haar niet in strijd met de AVG als banken dit wel doen. Wat het dashboard betreft zal uiteindelijk de rechter moeten bepalen of dit mogelijk is.

Ook is gekeken naar het open banking systeem in Engeland. Daar is in de bankieren app zichtbaar aan welke partijen de consument toestemming heeft gegeven. Verder is het daarbij ook mogelijk om via de bankieren app een eerder gegeven toestemming aan een derde partij weer in te trekken. Deze mogelijkheid moet in Engeland nog geëvalueerd worden. Wij hebben gezien het vorenstaande in het MOB een compromisvoorstel gedaan om in de bankieren app/internetbankieren een lijst weer te geven met de partijen aan wie toestemming is verleend. Of daarbij ook de optie om de toestemming weer in te trekken om partijen te verwijderen kan worden geboden is nog niet te zeggen. Het vorenstaande is aan de orde geweest in de vergadering van het MOB op 28 mei j.l. In deze vergadering is besloten dat het uitzetten (verwijderen) van een toestemming uitgezocht zal worden door DNB. Hier wordt nog juridisch naar gekeken alvorens dit als advies uitgedragen zal worden richting belanghebbende partijen. De aanbeveling van het MOB is dat het voor consumenten prettig zou zijn om een overzicht te hebben van aan wie ze toestemming hebben verleend voor toegang op grond van PSD2.

Hoe nu verder?

Uiteraard willen en kunnen wij geen adviezen uitbrengen c.q. standpunten innemen die tegen de wet zijn. Vandaar ons compromisvoorstel in de vergadering van het MOB op 28 mei j.l.

Met name voor de kwetsbare groepen in de samenleving en bepaalde groepen ouderen blijven wij er echter  voorstander van dat rekeninghouders van banken bij hun eigen bank kunnen aangeven of ze wel of geen toestemming willen geven aan derde partijen om over betaalgegevens te beschikken.

Wij stellen het dan ook bijzonder op prijs indien u bij de plenaire behandeling van de betaalrichtlijn op 4 september a.s. zou willen bezien of er thans of in de nabije toekomst op nationaal of anders op internationaal niveau ruimte kan worden geschapen om aan onze nadrukkelijke wens te voldoen.

Wij wensen u een constructief debat toe.

Cees van Tiggelen, namens ouderenorganisaties KBO-PCOB, NVOG en NOOM”.

Nieuw elan in de verpleegzorg.

Door het ministerie van VWS  zijn maatregelen genomen om de verpleeghuiszorg sterk te verbeteren.

Dit niet alleen door het één van de speerpunten te maken in het Pact voor de Ouderenzorg maar ook door het verhogen van het budget dat de verpleeghuizen mogen besteden.

Simon Koppes, lid van de commissie ZWWM  NVOG/KNVG heeft in een document een en ander nog eens uiteengezet.

Het artikel kunt u hier downloaden.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.