Nieuwsbrief 33

vrijdag 19 juli 2019

Kwartaal en halfjaarcijfers pensioenfondsen goed maar toch dreigend.

De meeste pensioenfondsen hebben inmiddels de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Goede beleggingsresultaten, verder dalende rente en per saldo daardoor dalende dekkingsgraden.

Ondernemingspensioenfondsen staan er in doorsnee duidelijk beter voor dan vier van de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen, namelijk ABP, PFZW, PME en PMT. Het pensioenfonds voor de bouw vormt hierop een positieve uitzondering. Dat bij een rendement van maar liefst 12,7% in het eerste halfjaar voor PFZW de dekkingsgraad toch daalt wijst nog eens op de absurditeit van de huidige regelgeving.

Voor de beoordeling van het eventueel moeten korten is de beleidsdekkingsgraad primair bepalend. Als deze conform het pensioenakkoord na vijf jaar onderdekking ultimo van het jaar onder de 100% staat moet zodanig gekort worden dat de dekkingsgraad weer op 100% zit. Voor PME en PMT dreigt die situatie al eind van dit jaar, want de kans is aanzienlijk dat de beleidsdekkingsgraad verder zal zakken. Maanden met hogere dekkingsgraden zullen uit het gemiddelde gaan vallen. Daarnaast is het niet de verwachting dat de rente gaat stijgen en de aandelenbeurzen staan erg hoog. Voor ABP en PFZW geldt de situatie eind 2020, maar is het vooruitzicht niet veel beter, maar in anderhalf jaar kan er economisch wel wat meer gebeuren.

Is de conclusie ten aanzien van de alsmaar dalende dekkingsgraden al teleurstellend, en dreigen daardoor nog steeds ondanks het pensioenakkoord kortingen in 2021 voor deze fondsen, die weliswaar lager zullen zijn dan in de oorspronkelijke regelgeving, maar toch nog substantieel kunnen zijn, maar er is meer en slechter nieuws.

Door de gewijzigde parameters die als gevolg van de adviezen van de commissie Dijsselbloem per 1 januari 2020 door de fondsen moeten worden gehanteerd, stijgt de kritische dekkingsgraad die bepalend is in de herstelplannen. Bij PFZW van 88% naar 94% en bij ABP van 88% naar 95% . Wanneer de actuele dekkingsgraad in 2020 beneden de nieuwe kritische dekkingsgraden uit komt moet dus op basis daarvan al in 2020 worden gekort.

Gezien het bovenstaande is het uitzicht op indexatie, in ieder geval bij de genoemde vier bedrijfstakpensioenfondsen verder weg dan ooit.

In het afgesloten pensioenakkoord staat dat “Als de in het pensioenakkoord beoogde doelen en te bereiken resultaten niet kunnen worden behaald het kabinet samen met de Stichting van de Arbeid een afweging maakt of deze wel op een andere wijze dienen te worden gerealiseerd”. KNVG en NVOG zijn gezien bovenstaande van mening dat het kabinet samen met de Stichting van de Arbeid nu al naar alternatieven moet kijken en in het bijzonder naar de te hanteren rente.

Aandacht voor eenzaamheid, juist nu!

Heerlijk, zomer. Erop uit, van een welverdiende vakantie genieten. Wij vinden het allemaal heel gewoon. En dat moeten wij ook blijven vinden.

Wat ook gewoon is, is dat er een groep mensen is die niet op vakantie kan en niet beschikt over voldoende contacten om in de zomerperiode (en daar buiten) veel mensen te spreken. Die groep verdient onze aandacht.

Als Koepel Gepensioneerden is het door onze organisatiestructuur lastig om op dit gebied zelf initiatieven te ontwikkelen. Met ANWB AutoMaatje hebben wij dat wel gedaan. Een project waarbij vrijwilligers, minder mobiele mensen tegen een kleine vergoeding vervoeren. Die mensen zijn niet altijd eenzaam, maar door de mobiliteit te bevorderen leveren wij wel een bijdrage aan de bestrijding van eenzaamheid. Alle informatie over ANWB AutoMaatje en wat jij kunt doen, lees je hier.

Initiatieven van andere ouderenorganisaties:

* Het Nationaal Ouderenfonds kent de zogenoemde Zilverlijn waarbij vrijwilligers (jij?) eenzame ouderen (jij?) bellen. Lees hier wat de Zilverlijn is.

* KBO-PCOB heeft de maanden juli en augustus uitgeroepen tot de maanden van “Strijd tegen de zomereenzaamheid”. Lokaal en regionaal worden initiatieven ontplooid. Zie ook de website van KBO-PCOB.

Uiteraard ben je niet afhankelijk van organisaties. Kijk om je heen en je ziet ongetwijfeld dat er ook in jouw buurt mensen zijn die extra aandacht nodig hebben en dat vaak ook erg op prijs stellen. Een (koffie) praatje, een belletje, een boodschap doen. Er zijn nog veel meer voorbeelden. Realiseer je wel dat er ook mensen zijn die je, ondanks je goede bedoelingen niet kunt helpen.

Begin oktober 2019 wordt de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd. De commissie Zorg, Welzijn en Wonen bekijkt op welke manier onze Koepel Gepensioneerden een bijdrage kan leveren. Heeft u tips voor ons? Graag!

SER themabrief Pensioenen en AOW

Er is weer een nieuwe themabrief van de SER met diverse onderwerpen betrekking hebbend op pensioenen en AOW. U leest de themabrief hier.

Ontwikkeling chronische zorg in ziekenhuizen.

Al eerder is in deze nieuwsbrief geschreven over veranderingen in de ziekenhuiszorg als gevolg van de grotere vraag door vergrijzing en meer medische/technische mogelijkheden maar ook om de stijging van de kosten van de zorg in de hand te kunnen houden.

Volgens de overheid, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars vindt nog te veel chronische zorg plaats in dure ziekenhuizen. Dat zal moeten gaan verminderen. En dat kan ook door meer gebruik te gaan maken van controlesystemen op afstand, b.v. vanuit de thuissituatie. En ook de huisarts en zijn/ haar assistenten kunnen hier behulpzaam bij zijn. Wij zullen eraan moeten gaan wennen dat wij veel controles zelf kunnen uitvoeren en doorgeven aan de behandelend specialist of huisarts.

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) gaat nu verder toezien dat dit gaat gebeuren. Na een operatie kan men uitstekend beter worden in een thuissituatie, daarvoor hoeft men niet in een ziekenhuis te verblijven. Gegevens over de gezondheidsontwikkeling kunnen via de huidige communicatie en technische mogelijkheden vanuit huis best digitaal worden doorgegeven aan het behandelende ziekenhuis. Die kunnen daarop dan reageren.

Maar ook een ziekenhuis kan daarop inspelen door, zoals ik deze week in een krant las, door mensen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, als het enigszins mogelijk is niet bedlegerig te maken!  Laat de patiënt zich iedere dag normaal aankleden, een ommetje maken of in een huiskamer verblijven en hem/haar laten eten aan een tafel.  Ook controles van b.v. bloedruk of een bloedprikje kan de patiënt zelf uitvoeren, daar is een verpleegkundige niet direct voor nodig. In een ziekenhuis in het zuiden van ons land heeft men b.v.  de verstrekking van maaltijden op hotelniveau gebracht. Men kan keuze maken wat voor maaltijd men wil en hoe dit klaargemaakt wordt. Daarbij wordt ook nog rekening gehouden met de medische situatie van de patiënt.  Ook dat werkt positief op de genezing en een sneller vertrek naar huis!

Wij moeten rekening houden met grote veranderingen in de medische behandelingen en de wijze waarop die worden uitgevoerd in de komende jaren. Dat zal niet snel gaan maar de overheid en de zorgverzekeraars zijn bezig met diverse maatregelen om dit bij de zorgverleners te bevorderen. Dit zal zowel de behandeling als de genezing moeten verbeteren en in “prijs” doen verlagen, maar het zal wel wennen zijn, korte opnames in een andere sfeer en thuis beter worden!

Ik verwacht dat wij dit jaar nog rekening moeten houden met een stijging van de premie die wij aan de zorgverzekeraars volgend jaar moeten gaan betale. De kosten stijgen op dit moment meer dan verwacht, maar ik hoop dat de bovenstaand maatregelen, ondanks de snel stijgende zorgvraag van b.v. de ouderen, tot een kostenvermindering in de zorg zullen leiden.

Joop Blom

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.