Nieuwsbrief 3

 

Pensioenen - Koopkracht - Zorg, welzijn en wonen

 

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.

zaterdag 15 januari 2022

De maat is vol

Vanochtend pakt De Telegraaf flink uit: ’s lands grootste krant ruimt zowat een hele pagina in voor een interview met Koepel-voorzitter John Kerstens over de groeiende onvrede onder senioren. De kop van het artikel: ‘De maat is vol’.

En zo is het. Door het senioren jarenlang willens en wetens onderaan de koopkrachtlijstjes te laten bungelen, de al zo lang uitgebleven indexatie van pensioenen niet echt dichterbij te brengen en de nu voorgestelde ontkoppeling van de AOW van het minimumloon is de onvrede onder ouderen fors toegenomen. Uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt bovendien dat senioren er als enige op achteruitgaan. Opnieuw. In de woorden van Kerstens: ‘Weet je wat, we pakken de ouderen gewoon nóg een keer. Dat is het signaal dat dit kabinet aan ouderen afgeeft.’

Kerstens zegt in de krant dat het kabinet nu de lont in het kruitvat heeft gestoken: ‘Het kabinet heeft nu een vuur aangestoken dat niet meer uitgaat en zal iets moeten met die koppeling. Maar stel dat dat vuurtje wordt uitgetrapt, dan blijft het daaromheen branden. Want door deze opstelling van het kabinet neemt ook het draagvlak voor het nieuwe pensioenstelsel zienderogen af.’

Communicatietoolkit Belastingdienst

In december en januari ontvangen veel mensen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel belasting zij komend jaar terugkrijgen of moeten betalen. De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over iemands fiscale en persoonlijke situatie volgend jaar. Het is belangrijk dat mensen de voorlopige aanslag altijd goed controleren. Ook gedurende het jaar, bijvoorbeeld wanneer zich veranderingen voordoen. Zo voorkomen zij dat ze achteraf geld moeten terugbetalen.

 Voor het controleren en eventueel wijzigen van de voorlopige aanslag is een communicatietoolkit ontwikkeld.  De toolkit, die kostenloos en rechtenvrij te gebruiken is, bevat de volgende materialen:

  • Basistekst met veelgestelde vragen over de voorlopige aanslag
  • Artikel voor hypotheekoversluiters
  • Artikel: voorlopige aanslag ontvangen? Hier kun je met vragen terecht
  • Checklist: welke veranderingen hebben invloed op mijn voorlopige aanslag
  • Social media posts
  • Beeldmateriaal & infographics, waaronder:
    • Voorlopige aanslag? Pas hem aan er iets is gewijzigd                                                                     De voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Als het aan het kabinet ligt worden senioren nogmaals gepakt

Voor degenen die de afgelopen week geen bezoek hebben gebracht aan onze website, hieronder de link naar een artikel met commentaar op het schaamteloze voornemen van de regering om de ontwikkeling van de AOW los te koppelen van de stijging van het minimumloon.  Een onzalig en onacceptabel plan volgens de seniorenorganisaties. Ook een flink aantal politieke partijen vindt dit een verwerpelijk voorstel.

https://www.koepelgepensioneerden.nl/2022/01/weet-je-wat-we-pakken-senioren-gewoon-nog-een-keer/

Brief naar politiek over ontkoppeling AOW

Afgelopen week stond de nieuwe ministersploeg van Rutte 4 op het bordes. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Een van de hoofdonderwerpen daarbij zal ongetwijfeld de door het kabinet voorgestelde loskoppeling van de AOW van het minimumloon zijn. Een unicum. Die koppeling is al decennialang de waarborg dat het ‘staatspensioen’ waardevast is. Zelfs tijdens de afgelopen economische crises, waarbij op zowat alles werd bezuinigd, bleef die koppeling intact. En juist nu dit kabinet meer miljarden uittrekt dan ooit, wordt de koppeling ten grave gedragen. Daarmee breekt Rutte 4 met een zowat heilig principe en wordt de deur opengezet naar vaker ontkoppelen.

Direct na verschijning van het coalitieakkoord hebben de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties daarom al aan de bel getrokken. In een gezamenlijk persbericht werd het kabinet verweten ‘een blinde vlek’ voor de koopkracht van senioren te hebben. In de aanloop naar het debat over de regeringsverklaring hebben we nu alle politieke partijen aangeschreven. Doel van die brief: de ontkoppeling van tafel te krijgen: ‘De AOW is het basisinkomen voor iedere senior in Nederland. Aan die basisvoorziening moet en mag niet worden getornd. AOW’ers hebben immers geen mogelijkheden om hun inkomen op een andere wijze te verhogen. De aangekondigde compensatie in de vorm van een hogere ouderenkorting heeft voor senioren met een laag inkomen geen enkele betekenis.’

In de brief wordt ook de link gelegd met de berekening van het Centraal Planbureau (CPB) waaruit blijkt dat senioren de komende jaren gemiddeld bijna een half procent aan koopkracht inleveren: ‘De plannen zijn des te schadelijker, gezien de koopkrachtvooruitzichten voor gepensioneerden. Zij gaan er volgens de CPB-doorrekening in de komende kabinetsperiode gemiddeld 0,4% per jaar op achteruit, en raken daarmee gemiddeld een half procentpunt per jaar achterop vergeleken met werkenden en uitkeringsgerechtigden. Het overgrote deel van de gepensioneerden blijft voor het twaalfde jaar op rij stevig onder de nullijn, en dit ook nog eens vanuit een uitgangssituatie waarin de prijzen de pan uit stijgen terwijl veel pensioenen al sinds de kredietcrisis niet meer zijn geïndexeerd. In de afgelopen elf jaren was de gemiddelde koopkrachtontwikkeling voor senioren -5%, terwijl werkenden er in dezelfde periode gemiddeld 18% op vooruit gingen.’

Inmiddels is de onrust over de aangekondigde ontkoppeling behoorlijk toegenomen, Zo startten zowel de PvdA als groep Den Haan op hun websites een petitie en drongen de seniorennetwerken van CDA, D66 en VVD er schriftelijk bij hun fracties de plannen in te trekken.

Nieuwe website pensioensector

Voor professionals in de pensioensector is er vanaf j.l. donderdag een informatieplatform over het nieuwe pensioenstelsel: werkenaanonspensioen.nl. Het platform biedt werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s (premiepensioeninstellingen) praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken.

Via de link  https://we.tl/t-RwAGNBSKhn kan men de toolbox  downloaden die o.a. de volgende items bevat:

–          Persbericht

–          Beeld (screenshots van de site)

–          2 teasers (korte video van max 15 seconden)

–          Lanceringsvideo (max 2 minuten) met de voorzitters van FNV en VNO-NCW en de DG werk van SZW.

–          3x een voorzet voor social media

Bij de lancering staan de eerste stappenplannen op het informatieplatform maar het  informatieplatform wordt in de loop van deze maand nog verder met stappenplannen gevuld.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.