Welkom

MarkensteenWelkom bij De Senioor!

Een nieuw initiatief, van en voor de 55+ers uit Schoonoord - De Kiel - Zweeloo e.o.

Een vereniging die niet alleen gezellige avonden organiseert, maar ook zorgt dat de belastingaangiften de deur uitgaan voor de leden die dat zelf niet kunnen.

Opgericht 20 september 2015

Alle berichten:

Bezoek Ellert en Brammert museum

Ellert en Brammert - Foto van Ellert en Brammert, Schoonoord ...

Geachte leden van “De Senioor”

Het ziet er naar uit dat enkele dames en heren van het bestuur van uw vereniging zo langzamerhand “ledenhonger” krijgen. Dat wil niet zeggen dat ze een plakje lid bij hun ontbijt verwachten of dat ze naar een stukje lid aan het spit verlangen. Neen. Ze vinden het tijd worden om hun leden na een half jaar weer eens te ontmoeten.

Daarom hebben ze het plan opgevat om in overleg met de secretaris van het openluchtmuseum en met Marion en Lucas van de boerenherberg een gezellige “bijpraat” met verrassing te organiseren op:

woensdag 9 september a.s.

Op deze dag verwachten ze u om 11.00 uur bij het tolhuis van het openluchtmuseum . Ellert en Brammert - Foto van Ellert en Brammert, Schoonoord ...

Wij verwachten van u – wanneer u tenminste wilt deelnemen – aan slechts enkele belangrijke zaken te denken.

In de eerste plaats moet u via dit schrijven te kennen geven —het liefst zo snel mogelijk —  dat u aan deze dag wilt deelnemen.

Verder is het noodzakelijk om aan ons mede te delen of u wel of niet donateur bent van het openlucht museum.

Ten slotte is het erg belangrijk op de dag zelf deze donateurs kaart van het museum bij u te hebben.
Wij zullen natuurlijk de RIVM regel van 1.50 in acht nemen en rekenen erop dat uw eigen gezondheid in orde is.

 

*   Ik/wij ga in ieder geval aan deze ontmoetingsdag wel/ niet deelnemen.

 

*   Ik/wij ben wel/geen donateur van het openlucht museum

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

 

Naam:                                                            …… aantal personen:

 

 

U kunt dit schrijven voor woensdag 26 augustus bij de onderstaande bestuursleden ingevuld inleveren:

Reint Lycklema                      Hanny Kleef

Jopie Boudewijn                    Hennie Wiebing

Henk de Geeter                      Trijn Tangenberg

N.B:

Voor het organiseren van activiteiten is het voor ons als bestuur van groot belang wat u in verband met de coronacrises wel of niet zult doen.

Vandaar:

Ik neem wel/niet aan toekomstige activiteiten in het dorpshuis deel, omdat

 

Ik neem wel/niet aan activiteiten in de buitenlucht of grote zalen mee, omdat

 

Namens het bestuur van “De Senioor

H. de Geeter

Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 29

zaterdag 25 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Welzijn op recept.

Hoe via huisarts en welzijnscoach een impasse kan worden doorbroken. Lees hier verder….

AGE Platform Europe

Save the date! Aankondiging online conferentie van Age Platform Europe in september.

Raad van Ouderen.

In deze nieuwsbrief adviezen van de RvO over het betrekken van ouderen bij wonen, welzijn en zorg en advies over ICT hulpmiddelen. Klik hier om het artikel te lezen.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

FASV 16

S|H-sticker voor RESPECT, VEILIGHEID en BEGRIP

Senioren gaan langzaam minder horen. De naasten in hun omgeving moeten hen erop wijzen dat zij slechter gaan horen. De eerste fase is de ONTKENNINGSFASE en niemand wil zo’n groot bord achter op de fiets hebben, want zij horen iets minder en zijn niet doof. Hierdoor is deze S|H-sticker ontwikkeld en iedereen zal zich hierin herkennen. ‘Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’ De S|H-sticker attendeert de omgeving hierop. De sticker is 5×5 cm en past bijvoorbeeld op het achterspatbord van uw fiets. Op de steeds voller en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk en nadrukkelijk bellen, niet wordt gehoord. De S|H-sticker is op vele manieren te gebruiken ook op de scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan wandelstok toe, omdat deze eenvoudig op maat is te knippen en plakt op alle stof en vetvrije ondergronden. Vele instanties ondersteunen dit initiatief o.a. Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland, GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam Apeldoorn, Rijwielhandel, Lesmateriaal Hogeschool Utrecht ; omdat we met ons allen meer Respect, Veiligheid en Begrip wensen voor elkaar in ons land. Na het aanbrengen van de sticker op het achterspatbord zegt de ervaring, dat je anders/prettiger gaat fietsen. Het achterop komende verkeer gaat zich beleefder gedragen. Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in het land (2 stickers voor €7,50). Bestellen kan ook op WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 seconde antwoord.

Nieuwsflits 15

ZORG in BEWEGING.

In 2015/2016 werd door het Zorginsituut Nederland op verzoek van de regering een groot onderzoek gedaan wat er in de zorgorganisatie en zorgopleidingen moest veranderen om de zorg in 2030 nog kwalitatief uitvoerbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. In 2015 werd het advies “Naar Nieuwe Zorg en Zorgberoepen” en in 2016 het advies “Anders Kijken, Anders leren, Anders doen” aan de regering overhandigd. Ook de ouderenorganisaties hebben aan deze adviezen meegewerkt. Dit heeft wel geleid tot een verandering in de opleidingen van zorgmedewerkers in brede zin, maar helaas niet tot een noodzakelijke voorgestelde verandering in ziekenhuizen etc. Ook de in 2017 aangetreden regering als de zorgverzekeraars zagen dit niet zitten! Wel is er grote aandacht besteed aan de ouderenzorg.

Het ziekenhuis Bernhoven in Uden (en later ook het Beatrixziekenhuis in Gorinchem (beide regionale ziekenhuizen) hebben dit in hun ziekenhuizen tezamen met de huisartsen wel opgepakt, met medewerking van de zorgverzekeraars CZ en VGZ en met positief resultaat tot nu toe.

Wat zijn de kernen van de voorgestelde veranderingen.

  1. De ziekenhuizen worden niet meer betaald per consult, opname, operatie etc., maar krijgen van de zorgverzekeraars een jaarbudget voor de regio voor behandeling van alle patiënten.
  2. In dat budget zijn ook de huisartsen opgenomen, die tot dan toe individueel per patiënt werden betaald.
  3. De medisch specialisten, die tot dan ook per behandeling per patiënt werden betaald, treden in loondienst met een vast jaarsalaris. Hun inkomen is dan niet meer afhankelijk van het aantal patiënten dat zij behandelen.
  4. De specialisten houden ook spreekuren in de panden van en tezamen met de huisartsen., er moet veel meer overleg met de huisartsen plaatsvinden.
  5. Met de patiënten moet veel meer overlegd wat de mogelijkheden en consequenties zijn van behandeling of niet-behandeling. Zinnige zorg geven staat voorop en niet het inkomen van het ziekenhuis of specialist. Opname alleen als dit strikt noodzakelijk is.
  6. Het gebruik van moderne communicatiesystemen en goede bereikbare patiënten informatie moet voorop staan.

Al direct bleek bij Bernhoven dat de kosten van de zorg aanmerkelijk terugliepen en dat de patiënten tevredener waren, In de Brabantse kranten is hier regelmatig over gepubliceerd. Dat is later ook geconstateerd bij het Beatrixziekenhuis.

Een belangrijk punt in het advies is ook de verandering van de opzet van ziekenhuizen. Naast Academische centra voor topzorg en opleiding en regionale ziekenhuizen als Bernhoven zou veel meer naar overkoepelende ziekenhuizen moeten worden gestreefd voor top zorg, zoals voor kanker- en hartproblemen, oogziekenhuizen etc. en gestreefd moeten worden naar samenwerking, ook voor de inkoop van zorgmateriaal. De zgn. “marktwerking” in de zorg zou moeten verdwijnen en vervangen moeten worden door budgetten en controle. De zorgverzekeraars zullen hier niet blij mee zijn!

Wij zien nu mede door de Coronaproblematiek dat plotseling naar voren komt dat het in 2015 geadviseerde organisatie van het zorgsysteem nog niet zo gek is. Ook hebben we gezien dat de inkoop van bv mondkapjes en ander zorgmateriaal plotseling wel centraal kan!

Het Centraal Planbureau heeft de werkwijze bij het Beatrixziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven geëvalueerd en in juni 2020 daarover aan de regering een positief rapport uitgebracht.

Bij de huidige in 2017 aangetreden regering stond het Ouderenbeleid in de breedte centraal, daar is veel in bereikt, maar er moet nog veel gebeuren. Ik denk (en hoop) dat de in 2021 aantredende regering de organisatie en kosten van de zgn. curatieve zorg centraal zal staan. Een situatie als in de afgelopen maanden dat door de corona problemen het normale ziekhuisgebeuren voor een groot deel stilstond mag niet meer gebeuren.

 

 

Nieuwsbrief 28

Zondag 19 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Koepel houdt ledenwerfactie.

De Koepel Gepensioneerden volgt de ontwikkelingen op gebied van Pensioen, AOW, Inkomen, Koopkracht, Zorg, Welzijn en Wonen op de voet en komt in actie als de belangen van de leden in gevaar komen.

Om nog meer gepensioneerdenverenigingen onderdak te bieden en daarmee meer invloed op het regeringsbeleid te kunnen uitoefenen is de Koepel een ledenwerfactie gestart middels een advertentie in Max Magazine, het omroepblad van Omroep MAX . U bekijkt de advertentie hier.

De werkgroep Ledenwerving van de Koepel onderzoekt momenteel ook andere kanalen om het aantal leden te kunnen uitbreiden.

Pensioenakkoord is slechts tussenstop

In editie 29 van Max Magazine  staat  een interview met Jaap van der Spek, één van de covoorzitters van de Koepel. Zijn mening over het pensioenakkoord, die werd opgetekend vóórdat het pensioendebat plaatsvond, kunt u lezen door op deze link te klikken.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe