Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 31 maart 2017.

Gemeente Heerlen blaast schotten in zorg op!!

De gemeente Heerlen is een van de proeftuinen voor de organisatie van de zorg in 2030, het grote project van de overheid om de zorg voor de burgers kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

De huidige gang van zaken voor als men hulp nodig heeft is dat men bij het loket van de gemeente een beschikking moet gaan aanvragen (mogelijk in het zgn. keukentafelgesprek!) en dat men met die beschikking hulp kan vragen bij een instelling.  Voor hulp vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) behoeven inwoners van de gemeente Heerlen niet meer een beschikking van de gemeente aan te vragen!

In Heerlen is nl. de coöperatie “Heerlen STAND-BY” opgericht waarin alle zorg- en hulp- en zorgaanbieders in Heerlen voor ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp samenwerken.

Jaarlijks krijgt de coöperatie van de gemeente een budget om de nodige WMO zorg in de gemeente te verlenen. De klant en de professional bepalen samen wat nodig is. De leefwereld van de klant staat voorop. De gemeente kijkt niet meer naar het aantal contacten, maar naar het resultaat voor de gemeentenaren van de activiteiten van “Heerlen STAND-BY”

Een en ander impliceert ook dat een vooraf vastgesteld aantal uren zorg of ondersteuning is verdwenen, het huidige kenmerk van een zgn. beschikking. Professionals kunnen nu anticiperen op wat werkelijk nodig is en de ene week kan dat meer uren zijn dan in een andere week. De hulpverleners werken naar eigen inzicht.

Ook voor de medewerkers van de zorg- en hulporganisaties betekent de nieuwe werkwijze “een complete cultuurshock” maar de meeste professionals zijn erg enthousiast over de nieuwe werkwijze en de verantwoordelijkheid die hen hierin wordt gegeven. Voorlopig is door de gemeente een contract gesloten voor 3 jaar als proef.

Laten wij hopen dat dit goed verloopt want dit kan een mooi voorbeeld zijn van zorgvernieuwing dat navolging zal moeten krijgen. Kijk eens in uw eigen gemeente hoe het verkrijgen van WMO gerelateerde  hulp en zorg is geregeld!

Voortgang overleg met de SER

In onze nieuwsbrief van vorige week informeerden wij u over het overleg van de organisaties van gepensioneerden en ouderen met de SER en andere belanghebbenden waarin de voorliggende ideeën over een nieuw pensioenstelsel werden besproken.

Het vervolggesprek, waarbij het document waarin jongeren en ouderen hun onderlinge belangen tot gezamenlijke belangen en uitgangspunten zullen vastleggen en dat zal worden aangeboden in het bijzijn van staatssecretaris mevrouw Klijnsma, staat nu gepland op 11 april, dus na het verschijnen van het SER-rapport.

Tijdens de bijeenkomst die jongstleden dinsdag plaatsvond bleek andermaal  dat de organisaties van gepensioneerden en ouderen serieus aan tafel zitten en dat alle partijen positief gestemd zijn over de voortgang en de te verwachten uitkomsten.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.