Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 7 april 2017.

Europa

AGE Platform Europe: its strategy for the coming years

AGE Platform Europe, de Europese stem van 198 miljoen burgers  van 55+ , heeft recentelijk haar strategie en werkprogramma voor de komende 4 jaar vastgelegd. Een strategische drafting group, waarvan NVOG ook deel uitmaakt, heeft onder inbreng van bijdragen van veel leden uit verschillende landen de “European Draft  Strategy 2018-2021” vastgelegd. In deze “Strategy”  worden de belangrijkste doelen en prioriteiten genoemd waarvoor AGE Platform Europe zich de komende jaren verder en met nadruk zal inzetten en de stem van de ouderen in Europa duidelijk zal laten horen.

De belangrijkste doelen zijn:

*De rechten van ouderen op EU en internationaal niveau verdedigen. Hoewel de rechten van de mens niet veranderen, worden ouderen vaak met negatieve instellingen en leeftijdsdiscriminatie geconfronteerd.

*Het EU sociaal-economisch beleid bewaken, meer aandacht geven aan de sociale ontwikkelingen en aan de oudere bevolking, zodat ook zij in waardigheid oud kunnen worden.

*Een positieve indruk naar buiten van de ouderwordende bevolking bevorderen en hun maatschappelijke en economische bijdrage benadrukken. De demografische verandering wordt te vaak negatief gezien, als een belasting voor de maatschappij. AGE wil zich ervoor inzetten een fundamentele verandering te bevorderen met grotere coöperatie en solidariteit tussen de generaties.

*Een leeftijdvriendelijke omgeving  bevorderen, waar mensen gerust ouder kunnen worden.

Om deze doelen te bereiken is een aantal werkprioriteiten vastgelegd:

-Antidiscriminatie en gelijke behandeling zoals ook vastgelegd in de EU en de VN (Verenigde Naties),

-Sociale bescherming: Actief ouder worden in goede gezondheid, actief kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt, een adequaat inkomen, dat betekent beschikken over een houdbaar pensioen en toegang hebben tot goede en betaalbare zorg en welzijn systemen. Goede initiatieven en voorbeelden uit andere landen  bevorderen.

-Actief  burgerschap:  De zelfstandigheid en actieve deelname  van  ouderen  bevorderen.

Om dit alles te kunnen bereiken zal AGE Platform Europe actief deelnemen bij deze ontwikkelingen binnen de EU, de Council of Europe en andere Europese instanties en de VN. Zij zal de stem van de ouderen laten horen in consultaties, onderhandelingen en beleidsdocumenten in de hiervoor verantwoordelijke instanties.

Wij houden U over specifieke ontwikkelingen en wetgevingen op de hoogte.

Zorg, Welzijn en Wonen

Aanbod van het zorgveld aan de politiek en samenleving 2017.

Deze maand publiceerde een groot aantal organisaties (o.a.  de zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, de ziekenhuizen en medisch specialisten maar ook de ouderenorganisaties!)  net als in 2012 de Agenda voor de Zorg voor de komende jaren ten behoeve van de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet.  Deze agenda kunt u hier downloaden en staat ook op onze website bij Zorg, Welzijn en Wonen onder het tabblad Publicaties.

Helaas staat daarop alleen de KBO-PCOB als ouderenorganisatie vermeld, maar de NVOG staat ook achter deze agenda.
Natuurlijk kunnen in een dergelijke agenda namens zoveel organisaties slechts algemeenheden worden vermeld, maar investeren in vernieuwende zorg moet wel het uitgangspunt van nieuw beleid zijn.

Gebruik van b.v. E-Health en andere moderne hulpmiddelen moet in de zorg voorop staan. Ook het zelfoplossend vermogen van de inwoners/patiënten om zorg te voorkomen en goed voorbereid hulp aan deskundigen te vragen, moet grote aandacht krijgen. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de burger in de zorg moet de komende jaren steeds centraler komen te staan. Daarbij behoort uiteraard ook preventie: Het voorkomen van zorg en vroegtijdige interventie om zwaardere zorg te voorkomen wordt steeds belangrijker.

Ook beheersing van de stijging van de kosten van de zorg wordt essentieel. Nu al kost de zorg per volwassene inwoner gemiddeld meer dan € 5.300,- per jaar. Dit moet met premies en eigen bijdragen bij elkaar worden gebracht. Maar kostenbeheersing en keuzevrijheid moeten zoveel mogelijk samengaan. Een andere vormgeving van eigen betalingen in zowel de curatieve als de langdurige zorg moet voorkomen dat mensen de zorg niet meer kunnen betalen door stapeling van eigen bijdragen.

Jammer dat, mede door het grote aantal ondertekenaars met verschillende belangen in de zorg, niet wordt ingegaan op zaken zoals de gezamenlijke ouderenorganisaties hebben opgenomen in de adviezen vaan de politieke partijen in maart 2016. Wij hebben o.a. als belangrijk advies opgenomen dat wij voorstander zijn van opheffing van de marktwerking in de zorg en regionalisatie van de zorg, zoals opgenomen in de adviezen aan de regering over de zorg in 2030. Wij hebben ook geadviseerd om het eigen risico / eigen betalingen inkomensafhankelijk te maken. Dit is niet letterlijk overgenomen, maar de opmerking dat er gewerkt moet worden aan een andere vormgeving is voor ons al voldoende.

Nederland beschikt over een zeer goede gezondheidszorg, zeker in vergelijking met veel landen om ons heen, maar het kan wel verbeterd worden. Bv. stelsels als de Wet Zorg Verzekering, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten veel meer op elkaar gaan aansluiten, zowel inhoudelijk als financieel.

NVOG blijft dit volgen en samen met de andere ouderenorganisaties haar invloed gebruiken om de zorg zowel inhoudelijk als financieel de komende jaren verder te verbeteren.

Werkgroep Jaarverslagen en Indexaties

De Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties heeft 28 maart de cursus “Ontwikkeling Dekkingsgraad” georganiseerd voor leden van NVOG-lidorganisaties en iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Er waren 9 deelnemers.

Het doel van de cursus is (was) het belang van de dekkingsgraad van pensioenfondsen onder de aandacht te brengen. Tevens werd in deze cursus (vooral bij deelnemers zonder administratieve achtergrond) een eerste aanzet gegeven om gericht een jaarrekening te kunnen lezen. Bepaalde begrippen zoals Pensioenvermogen, Voorziening Pensioen Verplichtingen, dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad, minimaal  vereiste, vereiste en reële dekkingsgraad werden uitgelegd. Verder werd er dieper ingegaan  op de begrippen feitelijke premie, ongedempt kostendekkende premie, gedempt kostendekkende premie en premiedekkingsgraad.

De wijze waarop het verloop van de dekkingsgraad kan worden geanalyseerd met behulp van een door de Werkgroep ontwikkeld model is met een willekeurig pensioenfonds als voorbeeld in detail uitgelegd. Met dit model kan men ook de eigen jaarrekening analyseren. Het geeft een duidelijk inzicht welke factoren en in welke mate invloed hebben op de dekkingsgraad. De conclusies geven een goede indicatie van het financiële wel en wee van een pensioenfonds en geven waardevolle informatie bij contacten met het fondsbestuur. Met deze informatie kan effectiever aan belangenbehartiging worden gedaan. De betrokkenheid en nieuwsgierigheid van de cursisten was groot.

Tenslotte werd er een demonstratie gegeven van de Analysetool 2014. Een mooi instrument waarmee men de prestaties van het eigen fonds kan vergelijken met die van andere pensioenfondsen. De deelnemers waren erg onder de indruk van wat men hiermee allemaal kan doen. Een recentere analysetool is nog niet beschikbaar omdat de Werkgroep nog geen opvolger heeft voor de heer Theo Breeuwer die wegens gezondheidsredenen zijn vrijwilligerswerk heeft moeten beëindigen. De Werkgroep hoopt dat er iemand met specifieke Excel kennis gevonden zal worden om het werk van Theo te continueren.

De cursisten dankten de Werkgroep voor de bijzondere heldere presentatie en de inspirerende cursus

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.