Koers NVOG

Hierbij de te volgen Koers NVOG 2017

NVOG komt in eerste instantie op voor de belangen van alle gepensioneerden, overige post-actieven en ouderen op de terreinen ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’. Dat doet ze vanuit een door de politieke, maatschappelijke en pensioenwereld geaccepteerde positie, verkregen door deskundigheid en een constructieve opstelling.

Onze uitgangspunten zijn:

1. Niemand mag onder het financieel en sociaal minimum uitzakken.

2. Koopkrachtoplossingen dienen rechtvaardig te zijn, d.w.z. geen verschillen in koopkrachtontwikkeling tussen betaald werkenden en gepensioneerden en tussen generaties.

3. Een op de toekomst afgestemde pensioenvoorziening.

4. Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen.

5. Goede woon- en vervoervoorzieningen en leefsituatie voor ouderen.
NVOG ontleent haar kracht aan:

 • Kennis, kunde en ervaring op de gebieden van pensioenen, zorg, welzijn en koopkracht.
 • Groeiende ingang in de netwerken van het belangengebied.
 • Goede, maar nog verder groeiende contacten met de spelers in het politieke besluitvormingsproces.  
 • Constructief en deskundig meedenkende organisatie die bereid is tot wederzijds overleg en die begrip heeft voor veranderde omstandigheden.  
 • Grote inzet van vele vrijwilligers.
  NVOG opereert in een veld waarin ook andere organisaties zich manifesteren. NVOG richt zich op eigen zichtbaarheid, werkt samen omdat daardoor kracht kan worden ontwikkeld en wanneer dat nodig is.

  De ambities van NVOG zijn:  

Voor onze lidorganisaties en daarachter de brede groep pensioengerechtigden: dé professionele belangenbehartigende autoriteit zijn op het gebied van ‘pensioenen’, ‘inkomen en koopkracht’ en (landelijk beleid) ‘zorg, welzijn en wonen/mobiliteit’. 

 • Voor de pensioenwereld, overheid en media: hét aan te spreken adres worden, m.b.t. de in het eerste punt genoemde terreinen. 
 • Voor de gepensioneerden (en hun zorgen): wanneer het gaat om belangenbehartiging, er zijn. 
 • Voor andere ouderenorganisaties: samenwerking als het belang van de actie uitstijgt boven het NVOG-belang onder het motto “Gezamenlijk als het kan, alleen als het moet”.

Voor de ambities per deelterrein: zie bijlage
Communicatie

 • De interne communicatie richt zich direct en indirect op de informatievoorziening van de leden van onze lidorganisaties. 
 • De externe communicatie van NVOG is erop gericht om onze belanghebbenden te informeren, te overtuigen en-indien nodig-te activeren. Hierbij zijn alle communicatiemiddelen mogelijk. 
 • Iets willen bereiken betekent ook: werken vanuit wederzijds begrip.

  Bijlage: Ambities per deelterrein 

  1. Huidig pensioenstelsel

 • voorkomen van onterechte korting.
 • bepleiten van een werkelijk kostendekkende (en niet gedempte) premie. o ruimte creëren voor indexatie. o zekerheidseis uit huidig stelsel.
 • 2 Nieuw pensioenstelsel                                                                                                                                                                                            
 • voorkeur voor SER Variant IV, waarbij enerzijds individuele ‘pensioenpotten’ met dan ook individuele (belegging)uitkomsten en risico’s en anderzijds (ook na ingang pensioen) collectieve belegging, beheer en delen van langleven risico.
 • SER Variant I-B bespreekbaar, dat meer lijkt op het huidige geheel collectieve pensioenstelsel, maar waarbij, door de realiteit wijs geworden, geen zekerheid kan worden geboden en ook de ‘rekenrente’ meer gebaseerd zal worden op een transparante reële langetermijnrente structuur. o invloed op transitie (= overgang van het huidige stelsel naar het gewenste nieuwe stelsel), waarbij te letten op de ‘ingebrachte waarde’ en de rekenmethodieken.
  3. Communicatie 
 • eenvoudiger pensioencommunicatie.
 • toetsing pensioencommunicatie.

  Verder: 

 • een pensioencommissie waarin bij voorkeur alle ouderenorganisaties zijn vertegenwoordigd.

  Inkomen en koopkracht

 • voorkomen dat gepensioneerden onder het financieel en sociaal minimum uitzakken en bewaken, dat maatregelen die op de koopkracht invloed hebben, generatie-evenwichtig zijn (rechtvaardig). 
 • geen verdere fiscalisering van de AOW-premie; stop de stapeling.  
 • handhaven bestaande AOW-systematiek (welvaartsvast; handhaven dubbele algemene heffingskorting).  
 • we willen niet terug naar de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar; wel compensatiemaatregelen voor de AOW- partnertoeslag bij jongere partners. 
 • het voorkomen van negatieve inkomenseffecten bij verkoop van de eigen woning (bijvoorbeeld om te gaan huren).

  Zorg, welzijn en wonen/mobiliteit
  Zorg en welzijn 

 • het realiseren van mogelijkheden voor maximale zelfredzaamheid van ouderen. 
 • het waarborgen van steun en hulp (in de nabijheid) als de zelfredzaamheid vermindert. 
 • het activeren van een acceptabele en rechtvaardige verdeling van kosten van de curatieve en langdurige zorg over Nederlandse burgers.
 • regelmatig communiceren over zorgcoöperaties. 
 • het zoeken van samenwerking met relevante (koepel)organisaties in de zorg. 
 • actieve participatie in de ontwikkeling van de voorgenomen reorganisatie van de zorg richting 2030.

  Wonen/mobiliteit 

 • standpunten formuleren en uitdragen bij beleidsbepalers. 
 • aansluiting zoeken bij bestaande en nog te ontwikkelen initiatieven. 
 • zelf ontplooien van initiatieven, bijvoorbeeld een tool box die door lidorganisaties kunnen worden gebruikt. 
 • om toegang te krijgen en ervaring op te doen, samenwerken met landelijke en regionale initiatieven (bijvoorbeeld Economic Board Utrecht, Wonen met Zorg van Actiz/Aedes).

  Europa 
  Om onze doelen te bereiken zullen we ook actief moeten zijn op Europees/internationaal niveau. De betaalbaarheid en houdbaarheid van ons sociale stelsel wordt jaarlijks door de Europees Commissie getoetst (semestrial reporting).  Door onze zeer actieve betrokkenheid bij en lidmaatschap van AGE Platform Europe, helpen wij mee de rechten en plichten van ouderen en het respect voor en de positie van ouderen hoog op de Europees agenda te houden. Hierbij behoren ook de door ons nagestreefde  doelen : 

 • tegen discriminatie en vóór gelijke behandeling van alle leeftijdsgroepen. 
 • sociale bescherming: adequaat pensioeninkomen en sociale bescherming tegen armoede en uitsluiting. 
 • toegang tot kwalitatief goede en betaalbare zorg.

  Voor alle thema’s en terreinen van belangenbehartiging geldt dat periodiek (min of meer jaarlijks) en in ieder geval aan de hand van actuele ontwikkelingen, beleid en activiteit worden aangepast en worden gecommuniceerd

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.