Nieuwsbrief 44

 

 

Nieuwsbrief 44, 2017.

Publicatiefdatum: vrijdag 13 oktober 2017.

Geachte lezer, deze week een uitgebreide nieuwsbrief met daarin een gezamenlijk persbericht inzake het te vernieuwen pensioenstelsel, een bericht over het Seniorvriendelijk Ziekenhuis en een tweetal reacties op een aantal onderwerpen betrekking hebbende op het deze week bekend gemaakte regeerakkoord.

PERSBERICHT: Gepensioneerden willen meepraten over vernieuwd pensioenstelsel.

De beide koepels van gepensioneerden NVOG en KNVG dringen er bij de regeringspartijen en het nieuwe kabinet gezamenlijk op aan de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en de jongerenorganisaties nauw te betrekken bij de overgang naar een vernieuwd pensioenstelsel.
Met het afsluiten van brede maatschappelijke akkoorden op het gebied van pensioen, eventueel ook zorg en wonen, kan het kabinet, dat gebaseerd is op de kleinste mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer, zijn draagvlak in de samenleving vergroten. Het uitsluiten van de vertegenwoordigers van de direct betrokkenen bij de mega-pensioenoperatie zal zeker niet leiden tot het gewenste draagvlak. Lees hieronder het persbericht

Persbericht 10.10.2017

Regeerakkoord: Koopkacht gepensioneerden blijft achter bij die van werkenden.

Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, blijkt uit de eerste cijfers dat de koopkracht van werkenden er meer op vooruit gaat dan van gepensioneerden. Gemiddeld neemt de koopkracht van werkenden met een modaal inkomen toe met 1,4% per jaar terwijl de koopkracht van gepensioneerden naar verwachting slechts 0,7% per jaar zal toenemen. Dit zijn natuurlijk algemene cijfers, voor individuele personen of gezinnen kunnen de cijfers anders uitvallen afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Eén van de sombere vooruitzichten voor veel gepensioneerden zal de dekkingsgraad van hun pensioenfonds zijn. Als deze in 2020 te laag is zullen de pensioenen gekort moeten worden.

Wat naar verwachting veel gepensioneerden in de portemonnee zal treffen, zijn de aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait. Om met het laatste te beginnen: Als je op dit moment de hypotheek op je huis volledig hebt afgelost, hoef je bij je inkomen geen eigenwoningforfait op te tellen. Stel dat je een woning hebt met een WOZ-waarde van € 300.000 ga je in 2050 € 664 per jaar meer belasting betalen bij een belastingtarief van 36,9%. Deze wijziging wordt weliswaar geleidelijk ingevoerd maar toch. Mensen worden gestraft voor het aflossen van de hypotheek op hun woning.

De aftrek van de hypotheekrenteaftrek wordt volgens de plannen van de nieuwe regering versneld afgebouwd waardoor de maximale aftrekbaarheid van de hypotheekrente terugloopt tot 37%.

Positief is natuurlijk de verhoging van de ouderenkorting voor lage inkomens en het geleidelijk in plaats van in één klap afbouwen van de ouderenkorting voor inkomens in de range van € 36.000 naar € 46.000.

Waar iedereen mee te maken zal krijgen is de verhoging van het lage btw-tarief van 6 % naar 9 %. Dat geldt niet alleen voor de dagelijkse boodschappen maar ook voor de kapper, leidingwater, kranten en de fietsenmaker. Naar verwachting gaat het om circa € 160 dat een gezin per jaar extra kwijt is aan boodschappen.

Waar in het regeerakkoord niets over staat maar wat wel onze aandacht blijft houden is de verzilveringsproblematiek van de hoge ouderenkorting, zowel bij echtparen als alleenstaanden met alleen AOW en eventueel een klein pensioen, en in nog sterkere mate bij aio-ontvangers.

Wij blijven de ontwikkelingen rond koopkracht, zorg en pensioenen voor ouderen en gepensioneerden de komende weken op de voet volgen en zullen u van de voortgang op de hoogte houden.

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis.

Woensdag 11 oktober 2017 hebben 63 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen.

Het keurmerk
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013, samen met de ouderenorganisaties PCOB en KBO,en de pensioenorganisaties NVOG en NOOM ontwikkeld. Iedere twee jaar wordt op basis van 14 verschillende kwaliteitscriteria beoordeeld of een ziekenhuis in aanmerking komt voor het keurmerk. De huidige “trekker” van het initiatief, de seniorenorganisatie KBO-PCOB werkt daarbij nauw samen met onderzoeksbureau MediQuest. Het keurmerk 2017en 2018 is mogelijk gemaakt door financiering van zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Noodzaak
Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel van de (kwetsbare) senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Dat heeft niets te maken met de reden van opname. Senioren lopen een hoger risico op complicaties rond de ziekenhuisopname en het ontslag. Denk daarbij aan vallen, acute verwardheid (delier) en medicatiefouten.

Van ziekenhuizen mag worden verwacht dat zij inspelen op de problemen die hun grootste groep patiënten (ongeveer 65%) ondervinden. Dat gaat niet vanzelf. Het keurmerk wil als aanjager fungeren en ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen.

Kwaliteitscriteria
Er is een veertiental kwaliteitscriteria opgesteld waar ziekenhuizen aan moeten voldoen. Iedere twee jaar worden die criteria aangescherpt. Absolute voorwaarden zijn de aanwezigheid en de inzet van een geriatrisch team alsook een goede overdracht na ontslag uit het ziekenhuis. Voordat een patient naar huis vertrekt, moeten er goede afspraken zijn gemaakt over hoe de verzorging thuis wordt voortgezet. Ondermeer met de wijkverpleging. Dit jaar is daar ondermeer bijgekomen dat de oudere patient (en/of zijn mantelzorger)goed wordt betrokken bij het behandelbeleid en is er extra aandacht voor ouderen op spoedeisende hulp (SEH). Bijvoorbeeld door bij binnenkomst van 70-plussers op de SEH een risicoscreening op kwetsbaarheid en functieverlies uit te voeren.

Resultaten 2017
Zo’n 93% van de Nederlandse ziekenhuislocaties heeft meegewerkt aan het onderzoek. In totaal 63 ziekenhuislocaties heeft het keurmerk verdiend. Dat zijn er 3 meer dan in 2015, ondanks de verzwaarde kwaliteitscriteria.

Bent u benieuwd of er in uw omgeving ziekenhuizen zijn die standaard extra aandacht schenken aan de behandeling van (kwetsbare) senioren en daarmee het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis hebben verdiend? Gebruik de keuzewijzer op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl of klik op het logo bovenaan dit artikel voor een rechtstreekse link naar de keuzewijzer.

De coalitie-afspraken met betrekking tot de zorg.

ZORG

Op 2 maart 2016 hebben wij vanuit een aantal ouderenorganisaties een aantal voorstellen gedaan aan alle politieke partijen voor de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017.
Wij moeten constateren dat de coalitiepartijen daar niet zoveel mee hebben gedaan.
Wij hebben gevraagd om de marktwerking in de curatieve zorg uit te bannen en de zorg te regionaliseren conform het advies “Op weg naar de zorg in 2030” en het instellen van regionale budgetten. Nu zien wij dat daar niets mee wordt gedaan. Het systeem blijft gehandhaafd, echter men moet het met bijna 1‚¬ 2 miljard (5 %) minder doen! (ook de vereniging van ziekenhuizen heeft hierop al woedend gereageerd!). In het systeem van de zorgverzekeringen en verdere financiering van de zorg wordt geen verandering gebracht, alleen wordt het eigen risico bevroren op € 385,- Dit zal ongetwijfeld  tot extra premieverhogingen leiden. Een cadeautje uit eigen beurs!

Waar het naar de mening van NVOG fundamenteel aan ontbreekt, is een visie op de zorg op langere termijn. In de huidige voorstellen worden links en rechts enkele maatregelen genoemd maar waar de nieuwe regering op langere termijn naar toe wil is absoluut onduidelijk. Terwijl de technologische veranderingen doorgaan, de steeds sterkere vergrijzing de vraag naar zorg snel toeneemt en de inzichten op het gebied van gezondheid veranderen, blijft de nieuwe regering
“op de handen zitten. Wij hadden graag gezien dat in de regeringsverklaring de formerende partijen hun steun hadden uitgesproken aan het advies Op weg naar de zorg in 2030.

Positief is dat nieuwe regering actief gaat werken om meer zorg vanuit het ziekenhuis te verplaatsen naar het eigen huis en om de ziekenhuisopname zo kort mogelijk te houden. Bij deze benadering, die ook in het advies “Zorg op weg in 2030wordt voorgesteld, hoort een andere honorering van medisch specialisten en huisartsen, het “loslaten” van het beoordelen van ziekenhuizen op basis van omzet en een uitbreiding van de wijkverpleging. Daarover wordt in het geheel niet gesproken!

Voor de ontwikkeling van digitaal ondersteunende zorg (E-Health) wordt  10 miljoen per jaar uitgetrokken ofwel ¼ promille van de zorgkosten, een schijntje gezien de grote mogelijkheden en besparingen die het gebruik van E-Health kan op leveren in de zorg.

Voor preventie, een van de belangrijkste mogelijkheden om de kosten van de zorg in de hand te houden, wordt slechts € 40 miljoen per jaar uitgetrokken! Dat zal veel te weinig zijn voor een goed preventieprogramma.

Wij hebben overal kunnen lezen dat de zorg in verpleeghuizen door een foutje van de regering in de opdrachtverlening aan het Zorg Instituut Nederland voor het opstellen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg een budgetverhoging krijg van ongeveer 25 % (2,1 miljard!). Dat is uiteraard uitstekend voor de ouderen die in verpleeghuizen worden verpleegd en dat gunnen wij natuurlijk aan degenen die dit overkomt. Maar ook is duidelijk dat het extra personeel dat met dit geld zou kunnen worden aangetrokken er niet is en er zijn er ook te weinig in opleiding!

Ook hier blijkt een gebrek aan visie. Hoe verheugd wij ook zijn dat er extra geld gaat naar de verpleeghuizen, van de 80-plussers betreft het slechts nog geen 20 % die daar worden verpleegd! De 80 % die thuiszorg en wellicht ook thuisverpleging behoeven, komen er in de nieuwe plannen maar bekaaid vanaf. De budgetten voor de WMO, de thuiszorg en de thuisverpleging worden niet verhoogd!
Zorg Instituut Nederland is in opdracht van de regering momenteel bezig met het opstellen van een Kwaliteitskader Verpleging Thuis. Laten wij erop vertrouwen dat ook dit kwaliteitskader zal leiden tot een forse budgetverhoging voor de wijkzusters (of dat het bedrag dat de verpleeghuizen extra krijgen en niet kunnen gebruiken naar de wijkzusters gaat!). Wel zegt met in de coalitieverklaring dat men actief gaat werken om jongeren te bewegen om dit mooie vak te gaan uitoefenen.
Â
Het hoofdstuk “zorg” begint met de zinnen: Wij worden allemaal ouder en dat doen wij het liefst in onze eigen omgeving. Mensen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun voor hun mantelzorgers  De voorstellen die er thans liggen komen niet overeen met deze mooie woorden. Het evenwicht tussen zorg en thuiszorg en-verpleging en verpleeghuizen is weg.
Het feit dat de partijleider van de Christen Unie voor elkaar heeft gekregen dat voor zijn begin 2017 geannonceerde plan Waardig ouder worden(dat NVOG niet heeft ondersteund, mede omdat er al diverse andere plannen liggen), € 180 miljoen wordt vrijgemaakt, stelt ons voor vraagtekens.

Deze opsomming maakt ons als ouderorganisaties niet blij.  Er wordt wat geschoven met geld en goede ideeën naar voren gebracht, maar van een echte hoognodige reorganisatie van de zorg is geen sprake. Jammer, want dat is nodig om de zorg in de toerkomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden. Wij hopen niet dat t.z.t.DE WAL HET SCHIP DOET KEREN in de zorg voor ouderen.
WONEN

In het hoofdstuk wonen komt naar voren dat de gemeenten door de nieuwe omgevingswet meer verantwoordelijkheden, meer instrumenten een meer vrijheidsgraden hebben gekregen in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. Zij zullen, wellicht ook in een regionale samenwerking moeten sturen op omvang, samenstelling en kwaliteit van de woningbouwproductie.

  1. Dat het aanbod van nieuwe woningen traag reageert op de aantrekkende vraag is deel inherent aan het bouwproces maar deels ook het gevolg van onnodig belemmerende overheidsbeleid. De landelijke overheid trekt zich dus terug en laat alles aan de gemeenten over!
    Wel zegt men dat het woningaanbod moet meebewegen met de veranderende eisen en wensen, o.a. van ouderen.  Door vergroting van het aanbod van betaalbare woningen in de vrije sector hoopt men dat de doorstromen op gang kan komen en er sociale huurwoningen vrijkomen voor degene die daarop zijn aangevezen.

Dat veel ouderen wel willen verhuizen naar een seniorvriendelijke woning en er zeer weinig aanbod is, komt in het hele verhaal niet voor! Ook dat is een gebrek aan visie. In de gemeenten zullen de ouderen ook zelf meer actief mee moeten discussiren  over de woningbouw in hun gemeente. Dat is echter wel een zaak van lange adem.
Dat hebben wij in onze actie “Seniorvriendelijk gemeentebeleid” ook geadviseerd.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.