Nieuwsbrief 48

 

 

Nieuwsbrief 48, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 10 november 2017.

Dag van de mantelzorg.

Vandaag, 10 november 2017, is de dag van de mantelzorg. Een mooi moment om aandacht te vragen voor het onderwerp mantelzorg.

Voor degene die mantelzorger is, is het vandaag een dag als alle andere. Een dag gevuld met aandacht voor de naaste die zorg nodig heeft. Een dag ook om ervoor te zorgen dat je als mantelzorger tijd voor jezelf maakt. Ongeveer 4 miljoen mensen in Nederland zijn op de een of andere manier betrokken bij mantelzorg. Soms een paar uur per week, maar er zijn ook veel (vaak oudere) mantelzorgers die dagelijks een fors aantal uren maken. Met alle liefde en vaak ook met plezier.

Als mantelzorger komt er heel veel op je af. Er moet van alles worden uitgezocht. Hoe krijg je hulp in huis? Welke regelingen zijn er? Een mantelzorgmakelaar wat is dat en wat doet hij of zij?

Op de website www.IkWoonLeefZorg.nl een initiatief van Rabobank en Interpolis kunt u heel veel informatie vinden. Klik hier en u wordt doorgeleid naar het dossier mantelzorg.

Er is ook een landelijke belangenbehartiger: Mezzo. Op de site www.mezzo.nl kunt u gericht naar informatie zoeken. Als mantelzorger kunt u lid worden van Mezzo en wanneer u Mezzo wilt helpen om haar werk nog beter te doen, is er de mogelijkheid om donateur te worden.

Mantelzorg; het gaat ons allemaal aan en Loesje, u weet wel van de posters, zegt het treffend: De ideale mantelzorger, je kunt ‘m zomaar plotseling zijn.

Herinnering Algemene Vergadering NVOG.

Graag herinneren wij u aan het feit dat woensdag 22 november a.s. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek aan de Velperweg 147 te Arnhem de Algemene Vergadering van de NVOG zal worden gehouden.

De uitnodiging, het aanmeldingsformulier en de bijbehorende vergaderstukken zijn 19 oktober per e-mail aan de ledenorganisaties gestuurd. Op 25 oktober is een aangepaste versie van het programma nagestuurd.

Gastspreker tijdens het ochtendgedeelte is mevr. drs. Corien Wortman-Kool, bestuursvoorzitter van het ABP. Na de lunch zal het (besloten) huishoudelijk gedeelte van de vergadering worden gehouden.

Wanneer uw vereniging de ledenvergadering wil bijwonen, kunt u zich nog t/m woensdag 15 november opgeven via nvog@gepensioneerden.nl. Naar dit e-mailadres stuurt u ook een bericht als u de uitnodigingsmail heeft gemist of niet heeft ontvangen.

Solidariteit in de zorg.

Het Nederlandse zorgsysteem is nagenoeg geheel gebaseerd op solidariteit in de financiering.
Solidariteit zowel tussen de generaties en of je man of vrouw ben bent. Ook zieken en gezonden zijn solidair met elkaar.

Er is wel sprake van enige zgn. marktwerking. Deze is tweeledig:
De zorgverzekeraar maakt afspraken met de zorgsector over “” levering van zorg voor haar verzekerden tegen een bepaald tarief. Maar de praktijk is dat deze afspraken met zorgverleners niet zoveel van elkaar verschillen. Daarnaast mogen zorgverzekeraars hun premie voor de zorg-verzekering zelf bepalen, maar ze moeten er wel mee uitkomen! Daarom zit er ook relatief weinig verschil in de gepubliceerde premies.

Komende week komt dit circus weer op gang en gaan de zorgverzekeraars proberen om de Nederlanders tot het wisselen van zorgverzekeraar te laten besluiten. Het ziet ernaar uit dat de verschillen tussen de zorgverzekeraars groter gaan worden omdat bij sommige zorgverzekeraars de reserves of de premie te subsidiëren zij uitgeput. Bv de grootse zorgverzekeraar Zilveren Kruis subsidieerde de premie in 2017 nog met  113,50 per verzekerde ofwel als men dit niet had gedaan was de premie 8% hoger geweest! Wij wachten volgende week af, maandag moeten de premies van alle zorgverzekeraars bekend zijn.

Het systeem van financiering is nagenoeg geheel geënt op het inkomen van betrokkene. Hoe ziet dat eruit?

a. Voor langdurige zorg bv. in verpleeghuizen betalen wij met zijn allen in de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting (dus tot een inkomen van  33.995) 9,65 %)! Als je zorg nodig hebt betaal je wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

b. De WMO zorg, die per gemeente wordt uitgevoerd, wordt geheel uit de belastingopbrengsten betaald. De eigen bijdrage wordt in 2018 voor geheel Nederland hetzelfde!

c. 50% van de kosten van de curatieve zorg (ziekenhuizen etc.) wordt gefinancierd door de inkomensafhankelijke premie. Voor degene die in loondienst werken wordt die betaald door de werkgever maar zelfstandigen en gepensioneerden betalen deze premie zelf.
De premie bedraagt voor 2017 6,75% van het belastbaar inkomen tot een inkomen van  53.700. (in 2018 wordt deze verhoogd tot 6,90%, het maximale inkomen zal ook wel stijgen).

d.  50% van de kosten van de curatieve zorg wordt betaald uit de nominale premie die men aan de zorgverzekeraar betaald. Deze is variabel per zorgverzekeraar maar zij verschillen veelal niet meer dan 10-15 % van elkaar. Daarnaast betaalt men een eigen risico van nu maximaal € 385 per jaar.
Echter, voor lagere inkomens is er de zorgtoeslag om deze kosten inkomensafhankelijk te maken. De basis hiervoor is de gemiddelde premie in Nederland, waarbij wordt opgeteld het gemiddelde betaalde eigen risico in Nederland van nu  241,-. Is dit hoger dan 2,67% (2018) van het inkomen van een alleenstaande of 5,77 % van het gezamenlijk inkomen van samenwonenden, dan krijgt men ter compensatie een zorgtoeslag uitbetaald. Er is geen recht op een toeslag als het inkomen van een alleenstaande meer is dan  27.857 of van samenwonenden  35.116 of als men meer dan  115.000 vrij vermogen heeft.

e. De premie voor kinderen onder de 18 jaar worden geheel uit de belastingen betaald.

f. Daarnaast wordt nog een aantal andere kosten uit de belastingopbrengsten gefinancierd.

Ongeveer 95% van de kosten van de zorg in Nederland worden solidair en inkomensafhankelijk (wel met bepaalden maxima) door de Nederlanders gezamenlijk gedragen. Dat is een groot goed waar naar onze mening niet aan getornd mag worden. Wel is er sprake van diverse geldstromen die niet altijd goed te volgen zijn en veel discussie en onbegrip opleveren. Het zou goed zijn als de regering daar nog eens goed naar kijkt!

NVOG wil snel overleg met nieuwe bewindslieden.

Gisteren hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen van SZW en VWS waarin zij de hoop uitspreken een goede samenwerking te ondervinden met de betreffende ministeries tijdens de besprekingen aangaande pensioenen, koopkracht en zorg en welzijn gedurende de huidige regeerperiode.

Beide verenigingen initiëren op korte termijn een ontmoeting met de verantwoordelijke personen op deze ministeries om hun inzichten op bovengenoemde thema’s toe te lichten en hun opmerkingen bij de grondlijnen van het beoogde regeringsbeleid toe te lichten. U kunt de brieven lezen door op de (pdf) links hieronder te klikken.

Brief aan SZW -  Brief aan VWS

Aan het eind van de middag ontving de redactie van de nieuwsbrief ook nog deze brief betreffende koopkracht (met bijlage), gericht aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer. Zoals u ziet is NVOG volop in actie voor haar leden!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.