Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 13 april 2018.

Berichten uit kabinet en parlement over koopkracht, inkomen en AOW.

AOW-leeftijd

Op dinsdag 3 april jl. is een groot aantal moties in de Tweede Kamer in  stemming gebracht. De moties die voortkwamen uit eerder overleg over pensioenen in de Commissie SZW over de AOW-leeftijd zijn helaas alle verworpen. Zoals bekend (zie ook de toetsingscriteria) zijn de seniorenorganisaties voorstander van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, maar daarvoor is dus geen kamer-meerderheid gevonden.

Koopkracht

Woensdag 11 april is in de Tweede Kamer gedebatteerd over de koopkracht en zijn diverse moties ingediend (stemmingen volgen later deze maand). Het hoofdthema was de al dan niet herkenbare welvaartsstijging in Nederland, respectievelijk van de gemiddelde Nederlander.
Basis voor het debat waren enerzijds Kamervragen, en anderzijds de reactie daarop van minister Koolmees (SZW). Zie de links onderaan dit artikel voor twee brieven van de minister.
Samengevat komt het er op neer dat minister Koolmees zelf nogal positief is over de koopkrachtontwikkeling. Daarbij heeft hij zelfs een theorie ontwikkeld, dat de eigenlijke koopkracht veel beter is dan volgens het CPB (en dus ook zijn eigen ministerie) tot nu toe wordt gemeld, omdat hij met name de verhoging van de zorguitgaven wil aanmerken als koopkrachtverbetering!
In het Financieel Dagblad staat een goede toelichting op dit verhaal met de kop: “Illusionist Wouter Koolmees ziet veel meer koopkracht dan hardwerkende Nederlander”.
Eveneens op woensdag 11 april is in de Financiële Commissie van de Tweede Kamer gesproken over een brief van minister Hoekstra (Financiën) over de vermogens- en inkomenspositie van ouderen (zie link onderaan het artikel).
Het ANP (en de NOS) hebben hierover bericht in een klein artikel met de nogal gekleurde kop
“Ouderen zitten er best warmpjes bij”. Deze kleuring werd overigens wel uitgelokt door de teneur in de brief van de minister. Hij betoogt dat de huidige generatie ouderen een gemiddeld betere inkomens- en vermogenspositie heeft dan de generatie van 10 jaar geleden, maar ook beter dan de huidige jongeren in Nederland, respectievelijk ouderen in het nabije buitenland. Hij vergelijkt dus generaties en niet de individuele inkomensontwikkeling!
Als slotzin wordt dan nog wel toegevoegd, dat het hier om gemiddeldes gaat.
Citaat van minister Hoekstra: “Natuurlijk gaan achter gemiddeldes ook verschillen schuil. Huishoudens met ouderen kunnen net zo goed een laag inkomen hebben of weinig vermogen. Het kabinet zal daarom oog blijven houden voor financieel kwetsbare groepen in de samenleving.”
Al met al probeert Financiën de discussie over koopkrachtplaatjes een kennelijk het kabinet passende wending te geven. Maar in de Tweede Kamer zitten diverse koopkracht-specialisten, en die zullen hierop vast goed kunnen reageren, zoals ook al is gebleken bij de behandeling van de brieven van minister Koolmees.

brief beantwoording Kamervragen door minister Koolmees (13-2)

kamerbrief minister Koolmees inz. welvaartstijging (6-4)

brief minister Hoekstra inz. inkomens- en vermogenspositie ouderen (9-4)

“Kwaliteitskader” Wijkverpleging.

Na het ” kwaliteitskader” verpleeghuizen, dat geleid heeft tot het onverwachte gevolg om het landelijk budget met ongeveer 20% (€ 2,1 miljard!) te verhogen voor verbetering van de kwaliteit in verpleeghuizen in de komende 4 jaar, wordt thans hard gewerkt aan een “kwaliteitskader” voor de wijkverpleging.

Dit nieuwe “kwaliteitskader” is nu bijna af en wordt momenteel beoordeeld door deskundigen vanuit deze sector van de gezondheidszorg. Dit moet een antwoord geven op de vraag wat goede wijkverpleging is gezien vanuit cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en financiers (zorgverzekeraars!). In ieder geval zal dit niet leiden tot een verhoging van het budget! Jammer!
Men ziet de wijkverpleging als een team van deskundige verpleegkundigen die zich inzetten voor de gezondheid en zelfredzaamheid van degenen die wijkverpleging nodig hebben. Verpleegkundigen en verzorgenden helpen niet alleen thuis achter de voordeur, maar moeten ook preventief in de wijk actief zijn om meer vraag naar wijkverpleging of andere zorg te voorkomen.

Uiteraard blijven de cliënten centraal staan. Dat kunnen cliënten zijn die ondersteuning nodig hebben vanwege gezondheidsproblemen, maar het kan ook gaan om mensen zonder een vraag naar zorg, maar die steun nodig hebben bij het vinden naar een gezondere levensstijl.
In alle gevallen moeten wijkverpleegkundigen proberen mensen zoveel mogelijk in staat te stellen hun eigen leven voort te zetten ondanks beperkingen door gezondheid of leeftijd.
Zelfredzaamheid en kwaliteit van leven zullen de uitgangspunten zijn van de wijkverpleging. Zij zal wel goede zorg en ondersteuning moeten bieden, maar men zal ook toenemend een beroep doen op de cliënten om, tezamen met hun naasten, zelfredzaam te zijn.

Een van de grote knelpunten zal zijn het gebrek aan verplegend en verzorgend personeel. De schaarste aan personeel en de steeds grotere vraag naar wijkverpleging door het langer moeten thuis wonen door onze vergrijzende maatschappij zal zeker problemen gaan opleveren.
Echter, de bedoelingen van de opstellers van dit nog in de steigers staande  “kwaliteitskader” is om ook daarop en antwoord te kunnen geven.
Een zaak is zeker: Er is een grote omslag nodig in de regelgeving, waardoor de administratie aanmerkelijk wordt verminderd en dus meer tijd vrijkomt voor het echte werk van de wijkverpleegkundige!
Men wil het nieuwe systeem invoeren in de loop van 2019, laten wij er het beste van hopen.
Wordt  vervolgd.

Stemmen voor verantwoordingsorgaan.

Gedurende de maand april kunnen personen die bij het ABP pensioen opbouwen en pensioengerechtigden die van dit fonds pensioen ontvangen, hun stem uitbrengen op een van de kandidaten die op de lijst voor deelnemers of op de lijst van pensioengerechtigden staan. Koen de Maat (voorzitter van ons platform SOI) is kandidaat op lijst 4 van de Pensioengerechtigden van het ABP, de lijst FOG-ABP.

Op de website van FOG-ABP staan de bij NVOG aangesloten lid-organisates; daar vindt u meer informatie over de verkiezingen en een uitleg waarom een stem op een onafhankelijke belangenbehartiger erg belangrijk is.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.