Nieuwsbrief 3

NIEUWSBRIEF 2018 nr. 03 14 april 2018

Nieuws van het FASv-bestuur

Vergadering van de Federatieraad op 25 mei 2018 Het belangrijkste agendapunt op 25 mei a.s. is het concept Beleidsplan FASv 2018-2022. Een drietal Federatieraadsleden heeft een bijdrage aan het concept geleverd. Zoals Nieuwsbrief nr. 2 aangeeft, zijn op deze vergadering alleen de Federatieraadsleden direct bij de discussie over het concept Beleidsplan betrokken. Leden (verenigingen) komen in de Ledenraadpleging op 19 oktober aan bod. Leden kunnen wel als toehoorder de vergadering bijwonen1. Daarnaast kunnen leden zich als inspreker over andere onderwerpen dan het beleidsplan aanmelden. Op korte termijn kunt u een uitnodiging voor de Federatieraadsvergadering tegemoet zien.

Ledenraadpleging op 19 oktober 2018 te Maarssen Op 19 oktober a.s. wordt in Maarssen een middagbijeenkomst gehouden waar alle leden welkom zijn: de Ledenraadpleging. Het belangrijkste onderwerp dat de verenigingen bespreken is het concept Beleidsplan 2018-2022. Dit concept kan inmiddels bijgesteld zijn aan de hand van de opmerkingen die de Federatieraad op 25 mei 2018 maakte. Afhankelijk van de actualiteit kunnen aan de agenda andere onderwerpen zijn toegevoegd of onderwerpen die bestuur, Federatieraadsleden en of leden zelf nog aandragen. Nadere berichtgeving volgt, maar reserveer alvast genoemde datum in uw agenda.

Privacyregels Over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei a.s. van kracht wordt, schreef ik het nodige in Nieuwsbrief nr.1, die geheel aan de aanscherping van de privacyregels is gewijd. Nadien vroegen enkele verenigingen om meer informatie en vooral over organisaties die hen zo nodig kunnen bijstaan. Om die verenigingen de gevraagde service te kunnen bieden, heeft de penningmeester, Paul van Vliet, bij de Stichting AVG bedongen dat u 50% korting krijgt als u van hun diensten gebruik maakt. Paul stuurde u hiervoor op 11 april j.l. de nodigde informatie toe.

Kortingen via de website van de FASv Naast het regelen van kortingen premie zorgverzekeringen en het bieden van hulp bij het invullen van belastingformulieren, bestond bij de leden en hun achterban de uitgesproken wens om ook korting te krijgen op andere goederen en diensten. In Noord Nederland is Berend de Boer van LKGX al een goede bekende. U kunt hem via de website van de FASv bereiken door de klikken op ‘LKGX’. Een nieuwe speler waarmee de FASv kortingsafspraken maakte is Stefan van der Boon van Mijninkoper.nl. Ook hij is via de website van de FASv te bereiken onder ‘FASv ledenvoordeel’. Ga naar de website en klik op ‘FASv ledenvoordeel’. Als u via de website van de FASv (i.c. FASv ledenvoordeel) contact opneemt met Mijninkoper.nl en daar iets bestelt, ontvangt de FASv een bescheiden financiële tegemoetkoming. Die tegemoetkoming komt uiteraard ten goede van de verenigingen.

1 Zie de procedure in Nieuwsbrief 2

Onderzoek door De Friesland (zorgverzekering): verificatie lidmaatschap van een plaatselijke vereniging en privacyregels Met De Friesland heeft de FASv een collectiviteitscontract getekend. Hierdoor ontvangen leden van plaatselijke verenigingen een korting op hun zorgpremie. Prima. Maar dan moeten ze wel echt lid zijn van zo’n vereniging. Een vereniging die bovendien lid is van de FASv. De Friesland heeft de FASv opgedragen om te verifiëren of de verzekerden die via de FASv korting claimen, dat ook rechtmatig doen. De Friesland stuurt de FASv een namenlijst. Het is een operatie die privacygevoelig is. Reden voor De Friesland om een zogenoemde ‘bewerkersovereenkomst’ met de FASv te sluiten. Volgens De Friesland gaat het om een beperkt aantal verzekerden. De FASv heeft alleen inzicht in de te verifiëren gegevens als de ledenadministratie via de FASv loopt. Voor ‘onbekende’ verzekerden moet de FASv aankloppen bij individuele verenigingen. Afhankelijk om hoeveel personen het gaat, zal u een telefonisch of schriftelijk bericht van de FASv kunnen verwachten. In beginsel zal dat contact via de secretaris van de plaatselijke vereniging verlopen. De Friesland heeft vooral in het Noorden verzekerden.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek Het FASv-bestuur krijgt steeds meer te maken met universiteiten, wetenschappers en studenten die – in het kader van gezondheidszorg of ouderenbeleid – een beroep op de FASv doen en de FASv om medewerking vraagt om aan onderzoeken medewerking te verlenen. Als onderzoek in de ogen van het bestuur nuttig lijkt, doen wij dat graag. Echter, ook in dit soort zaken zijn de verenigingen autonoom en kunnen ze zelf een afweging maken om al dan niet hun achterban op te roepen om aan onderzoeken mee te doen. De FASv heeft hierbij de functie van ‘doorgeefluik’. Wel stelt de FASv een voorwaarde alvorens een oproep onder de leden te verspreiden; de onderzoeksresultaten worden gedeeld met de FASv, inclusief verenigingen en hun achterban. Alleen maar mee doen en dan niets meer horen, stimuleert niet om aan (volgende) onderzoeken mee te doen. Wel moeten we er voor waken dat onze achterban te zeer belast wordt met te veel aan onderzoeksvoorstellen. Indien nodig kan uit de achterban een ‘vast’ onderzoekspanel worden gevormd dat bestaat uit vrijwilligers die bereid te zijn om jaarlijks aan een aantal onderzoeken mee te werken.

Onderzoek over deelname in sociale netwerken In de vorige Nieuwsbrief werd u attent gemaakt op het onderzoek van de Open Universiteit Nederland. Onderzoekster dr. Marianna Simons, universitair docent en onderzoeker bij de vakgroep Levensloop Psychologie, is blij met de aandacht die via de FASv aan het onderzoek is besteed. Zij hoopt op veel respons uit onze achterban. Zo nodig kunt u haar bereiken via marianne.simons@ou.nl .

Onderzoek ‘Voltooid Leven bij Ouderen’ Voor wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) is de universiteit op zoek naar ouderen die hun ervaringen met de onderzoekers willen delen over voltooid leven. Het doel van het onderzoek is om meer kennis te verkrijgen over ouderen die hun leven als voltooid ervaren of het gevoel hebben dat zij klaar zijn met het leven. Bedoeling is om zo een beter beeld te krijgen van de leefwereld van ouderen en hoe daarop ingespeeld kan worden. Kent u iemand in uw omgeving of bent u zelf iemand die met zijn/haar ervaringen wil bijdragen aan onderzoek door middel van een interview? Voltooid leven in deze context betekent niet dat u zelf een concrete doodswens heeft of op korte termijn de regie in eigen handen wil nemen rondom uw eigen overlijden.

Privacy: 

Uw naam en andere personalia blijven vertrouwelijk en worden beschermd. 

Criteria voor deelname aan het onderzoek:  U bent ouder dan 65 jaar  U heeft geen levensbedreigende ziekte  Er is bij u geen sprake van een bestaande psychische stoornis

Geplaatst in FASv.