Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16, 2018

Publicatiedatum: zaterdag 28 april 2018.

De zorgplicht van banken.

Cees van Tiggelen is lid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) namens de seniorenorganisaties KBO-PCOB, NVOG en NOOM. In het MOB zijn diverse aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigd zoals ouderenorganisaties, de Consumentenbond, het MKB, Detailhandel, de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. DNB zit het MOB voor en het ministerie van Financiën stuurt de adviezen door aan de Tweede Kamer. Van Tiggelen is tevens voorzitter van de werkgroep ‘Toegankelijkheid en Bereikbaarheid’ van het MOB waarin ook het belang van kwetsbare groepen als bepaalde groepen ouderen wordt besproken. ‘Ook toekomstige kwetsbare groepen zullen niet zomaar online kunnen bankieren. Lees hier verder…

Pensioenen: Governance bij Pensioenfondsen.

Bij stemmingen op 3 april in de Tweede Kamer over Pensioenen is een motie aangenomen die de regering oproept om met de pensioensector in overleg te treden over maatregelen om de diversiteit te vergroten. Met name wordt gevraagd om  de sector te laten monitoren welke vacatures in pensioenfondsbesturen vrijkomen en bij te houden hoe vaak die vervuld worden door een vrouw of iemand onder de 40, en hierover de komende twee jaar halfjaarlijks te rapporteren.
N.B. Onder de knop “Publicaties” op de NVOG-site zijn  de sheets terug te vinden die op 17 april zijn gebruikt bij de themamiddag Governance Pensioenen.

Pensioenen: Financiële positie pensioenfondsen in verslechterd.

Pensioenfondsen staan er minder goed voor dan eind vorig jaar, blijkt uit een overzicht van De Nederlandsche Bank (DNB). De dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondssector is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 1,2 procentpunt naar 107,5%.

Dat de financiële positie van de fondsen in de eerste drie maanden van 2018 verslechterde, komt aan de ene kant doordat de waarde van de verplichtingen toenam tot €1242 mrd. Aan de andere kant nam het vermogen af: dat daalde met €10 mrd naar €1336 mrd. Dat komt volgens DNB vooral door verliezen van de fondsen op hun aandelenportefeuilles.

Beleidsdekkingsgraad
Hoewel de dekkingsgraad voor het eerst in vijf kwartalen daalt, stijgt de zogeheten beleidsdekkingsgraad naar 107,8%. Deze graadmeter speelt een belangrijke rol bij het besluit om pensioenen te korten of te verhogen met inflatie en is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De sterke stijging van de dekkingsgraden vorig jaar, ijlt daardoor nog na in de beleidsdekkingsgraad.

Buffer
De sector als geheel heeft nog steeds meer pensioengeld in kas dan absoluut noodzakelijk. Maar bij een flink aantal pensioenfondsen is de buffer te klein.

Met deze dekkingsgraden heeft de sector als geheel nog steeds een kleine buffer: er is meer pensioengeld in kas dan absoluut noodzakelijk. Maar bij een flink aantal pensioenfondsen ontbreekt een buffer, of is die buffer te klein om op termijn kortingen op de pensioenen te voorkomen. Pensioenfondsen moeten een minimale beleidsdekkingsgraad van rond de 104% hebben. Als zij vijf jaar onder die grens blijven, moeten zij korten.

Korten
Bij 45 fondsen van de ruim 200 pensioenfondsen hangt de deelnemers dit scenario nog steeds boven het hoofd. Bij deze fondsen zijn volgens DNB circa 3,4 miljoen actieve en 1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Dat is ongeveer 60% van alle actieve en pensioengerechtigde deelnemers.

Vorige week maakten de grote vijf pensioenfondsen hun dekkingsgraden per eind maart al bekend. Die is bij ambtenarenpensioenfonds ABP (103%), pensioenfonds Zorg en Welzijn (99,8%), het pensioenfonds voor de Bouw (117,1%) en de ­metaalfondsen PME (100,3%) en PMT (101,5%) licht gedaald.

Bron: Het Financieele Dagblad 25.04.2018

Koopkracht: nieuws uit kabinet en parlement.

Flexibele AOW?
Minister Koolmees van Sociale Zaken noemde eerder een flexibele AOW-leeftijd ‘geen kansrijke optie om verder uit te werken’. Maar.…. zeer recent is in de CAO “Bouw&Infra” afgesproken dat werkgevers en werknemers gezamenlijk bij de overheid gaan aandringen op maatregelen om voor de zware beroepen in de bouw- en infrasector tot een flexibele AOW te komen. Zij zullen bepleiten dat de AOW moet kunnen ingaan na 45 gewerkte jaren. (zie PvdA-voorstel AOW leeftijd en de aanbieding aan minister W. Koolmees).
Diverse politieke partijen blijven daarnaast bezig om voorstellen voor een flexibeler AOW-leeftijd dan wel een minder snelle stijging nader uit te werken. Echter, deze week lazen we in de krant dat minister Koolmees geen uitlatingen wil doen over de vorderingen in het overleg tussen werkgevers en werknemers. En ook op andere gestelde vragen tijdens een congres van ’s lands grootste pensioenfonds kwamen uit zijn mond geen duidelijke antwoorden. Het lijkt er dan ook op dat een akkoord verder weg is dan ooit…..

Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit.

Aan de slag voor een gezonder Nederland.
Al eerder schreven wij dat preventie in de zorg een van de belangrijkste doelstellingen is van de regering. Onlangs heeft Staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventie akkoord aangekondigd. Er zijn nu een drietal voorzitters aangesteld die met een groot aantal instellingen de drie thema’s: Roken, (Jolande Sap), het tegengaan van overgewicht en stimuleren van gezond eten (Erik van der Burg) en problematisch alcohol gebruik (Leo Meijer) gaan voorbereiden.

Er moeten stevige ambities en controlemaatregelen worden ontwikkeld voor een gezonder Nederland.  Er moeten maatregelen komen waar alle inwoners (en dus ook de ouderen!) beter van worden. In de loop van 2018 moet dit akkoord worden gesloten en moet Nederland aan het werk!
(Persbericht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 20 april 2018)

Zorg voor ouderen in beeld; overgrote deel ouderen woont thuis.
De Nederlandse Zorg Autoriteit publiceerde deze week de eerste monitor over de zorg voor ouderen.
Hieruit blijkt dat verreweg de meeste ouderen vanaf 65 jaar (94%!) gewoon thuis wonen. Ook van de 85-plussers woont 70% nog thuis, vaak met ondersteuning van wijkverpleging. De meeste 65-plussers zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Maar de zorgkosten stijgen sterk met de leeftijd.  Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier keer hoger dan de kosten voor mensen tussen de 65 en 75 jaar
Bijna 50% van de totale zorguitgaven in Nederland (€ 79 miljard in 2018!)  wordt besteed aan de ouderen vanaf 65 jaar die 20 % van de bevolking uitmaken! 189.000 Ouderen wonen nu in een verpleeghuis, daar gaat 40% van de uitgaven aan zorg voor ouderen naar toe (dus 20% van de totale kosten in Nederland!)
Het gaat hierom zorg die betaald wordt uit de zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg en de wet maatschappelijke ondersteuning.  De zorg voor ouderen staat op dit moment volop in de belangstelling. Zoals bekend heeft minister van VWS onlangs het PACT voor de ouderenzorg uitgebracht om de ouderenzorg in Nederland verder te verbeteren, maar ook om de kostenontwikkeling te beheersen!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.