Nieuwsbrief 47

Nieuwsbrief 47

zaterdag 17 november 2018

De zorgverzekering in 2019.

Zoals ieder jaar omstreeks deze tijd hebben de zorgverzekeraars hun premie voor de zorgverzekering 2019 gepubliceerd.

Het ministerie rekende in de begroting met een premiestijging van 9,5%. In het Basispakket is een aantal kleine wijzigingen aangebracht.

De zorgverzekeraars mogen zelf hun premie vaststellen op basis van hun verwachtingen voor het komend jaar.

Daarbij houdt men rekening met:

1. De stijging van de kosten van de zorg veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen en de steeds grotere vraag aan zorg, vooral door de vergrijzing en de steeds meer mogelijkheden voor medische ingrepen en medicijnen.

2. Het al dan niet kunnen inzetten door de zorgverzekeraars van hun reserves om de premie te “subsidiëren:” Daar dit al vele jaren is gebeurd wordt de ruimte hiervoor steeds minder.

3. De wettelijke regeling dat de landelijke opbrengsten van enerzijds de nominale premie vermeerderd met de betaalde eigen risico’s en anderzijds de landelijke opbrengsten van de betaalde inkomensafhankelijke premies aan elkaar gelijk moeten zijn. Dit iets is scheefgegroeid, waardoor de opbrengsten van de nominale premies wat extra moet worden verhoogd door verhoging van de premie.

De inkomensafhankelijke premie wordt vanwege het onder 3 vermelde maar weinig verhoogd, nl voor de gepensioneerden van 5,65% naar 5,70%, dus nog geen 1%! (Tot een maximum inkomen van in 2108 € 54.614, dat zal wel voor 2019 nog iets worden verhoogd).

De totale uitgaven van de curatieve zorg in Nederland die door premie worden gefinancierd bedragen in 2019: € 50 miljard! 1 % meer of minder zorgkosten betekent dus landelijk dus een tekort of overschot van € 500 miljoen!

Zorgpremie 2019

De stijging van de zorgpremie 2019 is binnen de door de overheid aangegeven grens gebleven, gemiddelde 5,7% maar  hoger dan de premiestijging van de zorgpremie voor 2018.

Uit het overzicht van de premies van alle zorgverzekeraars blijkt dat de stijging van de vier grootste zorgverzekeraars als volgt is:

Maatschappij.                      Maandpremie 2018       Maandpremie 2019         stijging

CZ (Zorg bewust polis)                 112,15                               120,45                  7,4%

VGZ (natura)                                116,20                               120,95                  3,7%

Menzis (basispolis)                      119,00                               122,00                  4,1%

Zilveren Kruis (Basis zekerpolis)  119,45                              126,95                  6,3%

Een compleet overzicht van het aanbod van de in 2019 aangeboden natura-en restitutiepolissen leest u hier.

Overstappen?

U heeft het aanbod van uw huidige zorgverzekeraar ontvangen. Premie en polisvoorwaarden zijn aangepast. Een goed moment om eens na te denken of uw verzekering nog past bij uw huidige situatie. U heeft daarvoor ruim de tijd. Er zijn tal van sites waarop u de verschillende verzekeringen kunt vergelijken. Op de NVOG website onder “Handige links” staat ook een aantal links waar u zorgverzekeringen kunt vergelijken.

De inhoud van de basisverzekering is wettelijk voorgeschreven maar een zorgverzekeraar kan ook iets extra meeverzekeren. En denkt u ook aan de aanvullende verzekeringen. Dit zijn commerciële aanvullingen op de polissen, iedere zorgverzekeraar is vrij in het bepalen van de inhoud, de prijs en het acceptatiebeleid hiervan.

Reserves: teveel of nodig?

In de kranten stonden grote koppen over de door de zorgverzekeraars opgebouwde reserves. Is er sprake van oppotten of is het aanhouden van ruime reserves noodzaak?

De Zorgverzekeringswet stelt dat zowel zorgverzekeraars als zorgverleners aan “marktwerking” moeten doen. Het zijn zogezegd commerciële bedrijven net als andere bedrijven. Daarom moeten zij voor zelf voor hun verliezen opdraaien, maar winsten mogen zij in tegenstelling tot het normale bedrijfsleven niet uitkeren, die moeten binnen het “bedrijf” blijven.

De Nederlandse bank en Europese wetgeving schrijft wel een minimum reserve voor maar normaal is dat een bedrijf meer reserve aanhoudt dan voorgeschreven. Wel mogen deze extra reserves door zorgverzekeraars worden aangewend om de prijs van hun product (dus de premie!) te verlagen. Dat heeft men vele jaren gedaan maar een gezond bedrijf houdt wel wat extra’s achter de hand voor slechte tijden.

Volgens een publicatie van de Consumentenbond hebben de zorgverzekeraars nu € 2,4 miljard meer in kas dan de wettelijk voorgeschreven reserve. Dit is overigens nog geen 5% van de totale premiebedragen. Hoewel wij financieel technisch van mening zijn dat dit een goede zaak is, verwachten wij dat de zorgverzekeraars nog enige jaren een relatief geringe “premiesubsidie” kunnen geven, maar dan is het afgelopen. Wij zijn het eens met de kop die de NRC gebruikte boven het artikel over de zorgpremies “Eigenlijk kost de zorg nóg meer”.

Beleid

NVOG is het eens met het beleid van de overheid (en probeert daar ook aan mee te werken) dat de kostenstijging in de zorg in de hand moet worden gehouden, mits de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg niet te veel geweld wordt aangedaan. De premiestijging moet beperkt kunnen worden tot maximaal de inflatie. In 2015 is al, op verzoek van de regering, een advies uitgebracht waar wij aan hebben meegewerkt (en waar wij achter staan), dat de organisatie en financieringssystematiek van de curatieve zorg richting 2030 sterk moet veranderen wil de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg niet in het gedring komen. De zorg in Nederland is van uitstekende kwaliteit, zegt het European Health Forum, maar wel duur! En dat laatste moet veranderen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.