Pensioen persbericht

                                            PERSBERICHT       19 november 2018

‘Pensioenakkoord onbestaanbaar zonder steun ouderen en jongeren’ Seniorenorganisaties pleiten voor  Breed Nationaal Pensioenakkoord 

Acht seniorenorganisatie hebben minister Koolmees van Sociale Zaken vandaag hun Kader voor een nieuw pensioenstelsel aangeboden tijdens een debatmanifestatie met 450 vertegenwoordigers van deze organisaties in de Jaarbeurs in Utrecht. Het kader bevat de criteria waarop de seniorenorganisaties elke aanpassing van het bestaande pensioenstelsel zullen beoordelen. Zij doen daarbij het aanbod actief mee te werken aan het tot stand komen van een Breed Nationaal Pensioenakkoord. De acht organisaties zijn: KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv) , NOOM, KBO-PCOB, FNV Senioren, De Unie senioren, CNV Senioren en Verontruste Ouderen. Samen vertegenwoordigen zij direct 800.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden.

Pensioenkader seniorenorganisaties
Dit zijn de belangrijkste eisen die de ouderenorganisaties in hun gemeenschappelijk Pensioenkader aan een nieuw pensioenstelsel stellen:
– Het nieuwe pensioenstelsel moet er op gericht zijn gepensioneerden nu en in de toekomst een stabiel pensioen te bieden, dat hen in staat stelt ongeveer dezelfde levensstandaard te voeren als voor hun pensionering

– Het stelsel moet verplicht zijn voor iedereen en gebaseerd op collectiviteit, solidariteit en op evenwicht tussen de generaties.  – De zekerheidseisen moeten vervallen, waardoor de beknelling van de financiële regels van de overheid aangepast kunnen worden en een beter pensioen voor jong en oud mogelijk wordt.

– De seniorenorganisaties accepteren dat een bindende belofte van een vast pensioenbedrag niet mogelijk is. Ze zien daarom liever stabiele uitkeringen dan beloftes die toch niet waar gemaakt kunnen worden.

– Pensioenfondsen moeten hun premies én hun verplichtingen voortaan berekenen met dezelfde evenwichtige (macro-stabiele) rentevoet. Het vervangen van de nu gehanteerde risicovrije rentevoet door een macro-stabiele rekenrente voorkomt dat de pensioenuitkeringen te veel gaan schommelen en is beter voor de economie.

– De wijze van financiering van toekomstig pensioenen kan overgelaten worden aan de Sociale Partners en per pensioenfonds verschillend zijn.

– Invoering van een nieuwe premiesystematiek (doorsneepremie) mag niet ten laste gaan van gepensioneerden.

Senioren zijn ‘partij’

Er kan in Nederland geen sprake zijn van een pensioenakkoord zolang de ouderen- en jongerenorganisaties daar niet mee akkoord gegaan zijn, hielden de gezamenlijke seniorenorganisaties minister Koolmees maandag voor. Ouderen én jongeren zijn direct betrokken partijen bij een pensioenakkoord en hun belangenorganisaties horen daarom mee aan tafel te zitten. De pensioenbelangen van miljoenen Nederlanders kunnen niet exclusief geregeld worden door de sociale partners en de minister. Het uitsluiten van ouderen en jongeren van de besluitvorming gaat voorbij aan de wettelijke plicht tot evenwichtige afweging van belangen, die de Pensioenwet oplegt. Dat leidt tot grote onrust over elke aanpassing van het pensioenstelsel en tot afnemend vertrouwen in het pensioenstelsel bij alle groepen: jongeren, actieven en gepensioneerden. Een nieuw pensioenstelsel dient per definitie gebaseerd te zijn op het grootst mogelijke draagvlak.

Analogie met Energieakkoord

Een aanpassing van het veel geprezen Nederlandse pensioenstelsel wordt een jaren durende operatie, die honderden miljoenen gaat kosten en waarin met miljarden euro’s van actieven en gepensioneerden geschoven gaat worden. De ouderenorganisaties pleiten daarom voor een breed nationaal pensioenoverleg, te organiseren door de Sociaal-Economische Raad, dat moet leiden tot een Breed Nationaal Pensioenakkoord. Aan dit overleg moet naast de sociale partners ook worden deelgenomen door de Pensioenfederatie, jongerenorganisaties, seniorenorganisaties en de minister. Het Energieakkoord heeft bewezen dat een breed overleg van alle betrokken groeperingen leidt tot meer eensgezindheid, heldere doelen en breed maatschappelijk draagvlak. Het zich nu al jaren voortslepende pensioenoverleg tussen de sociale partners moet daarom per direct verbreed worden tot een overleg met alle relevante partijen.

Noot voor de redacties:
– Het ‘Kader voor een toekomstig pensioenstelsel’ is beschikbaar op de sites van de betrokken organisaties. – Voor nadere toelichting zijn beschikbaar:  NVOG-voorzitter Jaap van der Spek (M : 06 – 22445140; E: jaapvdspek@planet.nl) en  KNVG

 

Geplaatst in Agenda, FASv, KG, Niet op voorpagina, Nieuwsbrief, Standaard.