Nieuwsbrief 53

Nieuwsbrief 53

zaterdag 22 december 2018

Voortgangsinformatie fusieproces

Proces

Zoals op de laatste ledenvergadering gemeld, heeft de fusiecommissie zijn eindrapport afgeleverd. Vorige week woensdag heeft het bestuur van NVOG op advies van de twee voorzitters voorstellen geformuleerd voor de bespreking en de uiteindelijke besluitvorming in de organisatie. Het bestuur van KNVG heeft zich afgelopen woensdag over de voorstellen gebogen. De bestuurlijke reacties van de voorstellen van KNVG en NVOG zijn vanmorgen door de twee voorzitters besproken in het bijzijn van de voorzitter van de fusiecommissie. Die voorstellen worden nu wat bijgesteld en daarna gaan ze naar de voorzitters van de platforms, die daarover 16 januari met elkaar en met het bestuur zullen spreken. Vervolgens worden de stukken gereed gemaakt voor de besprekingen in de achterban om vervolgens 15 maart te worden besproken (KNVG 23 maart) in een extra ingelaste ledenvergadering.

Daarna worden de reacties van de twee ledenvergaderingen verwerkt en in de besturen besproken. Tenslotte worden de documenten tijdig naar de lidorganisaties gestuurd, zodat er op de ledenvergadering van 22 mei besluiten kunnen worden genomen. Bij de KNVG is dat op 6 juni.

Die besluiten worden omgezet in statuten en huishoudelijk reglement, er wordt een begroting voor de nieuwe organisatie opgesteld en de financiële afwikkeling (halfjaarrapport) van de ‘oude’ organisaties vindt plaats, zodat op 26 juni (als het gaat zoals we hopen) de constituerende vergadering van de nieuwe organisatie plaats kan vinden. Dan wordt ook het interim bestuur omgezet in het nieuwe bestuur.

Inhoud

Hoewel de bespreking met de platformvoorzitters (ter voorbereiding van de brede bespreking in de organisatie) op 16 januari plaats vindt, kunnen we nu wel een paar belangrijke punten noemen, maar meer details komen na de 16de januari.

Voorgesteld wordt om te kiezen voor een bestuur van 7 personen, waarvoor de fusiecommissie de profielen heeft geadviseerd. In het bestuur zijn opgenomen een vertegenwoordiger van de FASv en van de KBO-Brabant. Verder zal worden worden naar mensen die de continuïteit vorm kunnen geven en naar wat nieuw bloed. Een eerste inventarisatie van wie waarvoor geschikt is en wie van de oude bestuursleden bereid is in het nieuwe bestuur te zitten, zal worden gedaan door een informateur. Dat geldt ook de positie van de nieuwe voorzitter.

In beginsel blijven de organisatiestructuren van nu ook in de nieuwe organisatie bestaan, te weten de platforms en de regio’s. De huidige adviescommissies eveneens, waarbij ook de lijnen tussen bestuur en adviescommissie vergelijkbaar zijn met de huidige.

Onderwerpen als verenigingslocatie, meer professionele ondersteuning, benodigd vermogen (voor de afwikkeling van bijzondere gebeurtenissen) en contributie lijken in goede voorstellen te zijn verwerkt, maar willen we eerst met de platformvoorzitters bespreken. Eén element van de voorstellen kunnen we er wel uithalen, de contributie zal niet meer gestaffeld worden en het bedrag per achterliggend lid zal lager zijn dan nu bij NVOG het geval is. Verder zullen KNVG en NVOG gelijk bijdragen aan het voor de nieuwe vereniging noodzakelijke vermogen (voorzieningen/reserve).

Zoals gezegd, nadat we op 16 januari met de platformvoorzitters hebben gesproken, zullen we zo snel mogelijk daarna de voorstellen aan de lidorganisaties ter discussie voorleggen. In de verwachting dat we in de extra ledenvergadering van maart (na discussie) de reacties kunnen inventariseren. De definitieve besluitvorming vindt pas plaats op de reguliere ledenvergadering van 22 mei.

We hopen de lidorganisaties zo in het komende halfjaar bij het proces te betrekken, dat de uiteindelijke resultaten breed gedragen zullen zijn. Mag dat onze nieuwjaarswens zijn.

Namens het bestuur,

Jaap van der Spek

 

Evaluatie Debatmanifestatie Pensioenen

Afgelopen maandag kwam de werkgroep debatmanifestatie bij elkaar voor een terugblik op de 19 november georganiseerde bijeenkomst in de Utrechtse Jaarbeurs. De algemene indruk was dat we met deze actie hebben aangetoond goed te kunnen samenwerken. Qua organisatie is het evenement goed verlopen en hebben we ons als samenwerkende seniorenorganisaties duidelijk op de kaart gezet. Hopelijk heeft nu ook de politiek begrepen dat op het terrein van pensioenen beter naar de ouderen moet worden geluisterd. De kosten van de manifestatie zijn ruimschoots binnen het gestelde budget gebleven en zullen naar rato worden verdeeld over de vijf organisaties die voor de manifestatie een bedrag ter beschikking hebben gesteld. Dat zijn KNVG, NVOG, FNV Senioren, CNV Senioren en KBO-PCOB.

Vervolgens werden een aantal organisatorische punten en het inhoudelijk deel van de middag geëvalueerd. De leden van de werkgroep waren unaniem van mening dat, wanneer bij een volgend te organiseren gebeuren weer een panel wordt ingezet, daar een andere invulling aan moet worden gegeven. De panelleden hadden zelf hun stelling geformuleerd waardoor de discussie niet helemaal paste in de sfeer van de debat-manifestatie. Minister Koolmees was maar kort aanwezig. Lang genoeg om de standpunten en wensen van gezamenlijke organisaties aan te horen, maar te kort om een relevante discussie aan te gaan met de mensen in de zaal. De schriftelijke vragen van de aanwezigen zijn aan de panelleden en de minister doorgestuurd.

Het is jammer dat de voor dinsdagavond 27 november geplande “bijpraatsessie” in Nieuwspoort (als follow-up van de Debatmanifestatie) niet kon doorgaan omdat diezelfde avond in de Tweede Kamer het debat plaatsvond over het mislukken van het pensioenoverleg. Een debat wat overigens kwalitatief behoorlijk te wensen overliet. Toch kon een aantal vertegenwoordigers van de seniorenorganisaties die het debat bijwoonden, in de wandelgangen nog even contact maken met een paar Kamerleden om een aantal gezichtspunten over te brengen.

Minister Koolmees heeft gezegd dat hij over pensioenen wil blijven praten met oud en jong. De vraag is echter wat hij met die “discussie” doet. Blijft het bij alleen luisteren of gaat hij daadwerkelijk iets doen met de aangereikte suggesties? Het feit dat werkgevers en vakbonden niet willen dat de gepensioneerden meepraten en dat de SER gepensioneerden liever niet ziet aanschuiven in de commissies, maakt de dialoog er ook niet eenvoudiger op.

Wat kunnen wij als seniorenorganisaties doen om onze betekenis bij de politiek verder te versterken en uit te bouwen? Wij gaan in elk geval door met het op een discrete wijze beïnvloeden van onze netwerken. En wij willen een vervolg geven aan de debat-manifestatie om in Den Haag de druk op de ketel te houden. Daarom gaat de werkgroep, ook met het oog op de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten van maart 2019, in februari een volgende actie organiseren. Zij komt daarvoor medio januari weer bijeen om de inhoud van een nieuwe campagne te bespreken. Zodra daarover meer bekend is, zullen wij u berichten.

 

Het jaar 2018 en zorg, welzijn en wonen.

2018 is een opmerkelijk jaar geworden voor de ouderen in Nederland.  Dat is mede veroorzaakt door het ministerieel trio op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Allereerst kwam Minister Hugo de Jonge begin van dit jaar met het Pact voor de Ouderenzorg. Hij presteerde het om in korte tijd op het ministerie een groep ambtenaren te motiveren om dit te omarmen en in Nederland 200 organisaties, waaronder alle seniorenorganisaties, te motiveren om dit Pact te onderschrijven. Er kwamen 3 adviezen uit: Thuis in het Verpleeghuis, Langer Thuis en Eén tegen Eenzaamheid. Deze adviezen moeten in 2019 verder geïmplementeerd worden met medewerking van de 200 organisaties die dit Pact hebben ondertekend.

Daarnaast werd door hem de Raad van Ouderen ingesteld die namens alle ouderen hem gaat adviseren in het te voeren beleid. Ook NVOG/KNVG hebben een lid mogen voordragen. Zij zijn onlangs aan het werk gegaan. In 2019 zal moeten blijken of wij met zijn allen daarvan ook de vruchten gaan plukken.

Zijn collega Bruno Bruins deed ook van zich spreken. Al jaren is in discussie dat de organisatie van de curatieve zorg moet veranderen wil de curatieve zorg betaalbaar en toegankelijk blijven. Reeds 4 jaar geleden is hierover een advies aan de regering uitgebracht, echter het vorige kabinet heeft het in de la laten liggen. Hij vatte de koe bij de horens en verlaagde het budget van de ziekenhuizen mede ten voordele van bv. de huisartsen.  Hij maakte wel een foutje om niet direct in te grijpen in het faillissement van twee ziekenhuizen, maar het paste wel in zijn beleid van verandering van de organisatie van de ziekenhuizen om daardoor kostenstijgingen te voorkomen. Daarbij mag de patiënt echter niet de dupe worden en dat heeft het ook opgepakt.

Staatssecretaris Paul Blokhuis werkte aan het nationale preventieplan dat in dit najaar is verschenen. Een gezondere bevolking maakt minder zorgkosten en dus kan de zorg in Nederland daardoor wellicht goedkoper of behoeft in ieder geval niet duurder te worden.

Helaas heeft de regering weinig activiteiten laten zien op het terrein van wonen voor ouderen, men laat dit aan de gemeenten over. Daar moeten wij nog eens goed in gaan duiken, dat is niet gemakkelijk.  Ook de inspanningen die het langer thuis wonen van ouderen met zich meebrengen en de vermindering van eenzaamheid van ouderen zijn zaken die vooral op gemeentelijk niveau, moeten worden opgelost.  Gemeenten zullen hiervoor voldoende geëquipeerd moeten worden. Dat zal wel onze aandacht hebben.

Deze activiteiten van het ministerieel trio geeft ons een goede basis voor onze activiteiten in 2019. De leden van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen NVOG/KNVG  zullen daar in het komend jaar ook hun best voor doen.

Wij wensen een ieder die dit leest goede kerstdagen en een gelukkig en gezond 2019.

Namens de leden van de commissie

Joop Blom, voorzitter

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De volgende nieuwsbrief verschijnt              vrijdag 11 januari 2019

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.