Nieuwsbrief 6

FASv  NIEUWSBRIEF NR 6, 2018  21 december 2018

1. De FASv groeit gestaag! Het aantal verenigingen dat zich aansluit bij de FASv neemt toe. Momenteel zijn 83 verenigingen lid van de FASv. Het bestuur is verheugd dat per 1 januari 2019 ook Limburgse verenigingen zich bij de FASv aansluiten.

2. Veranderingen op het Federatiebureau Als u de laatste Federatieraad heeft bezocht of bij onze Ledenraadpleging aanwezig was, bent u op de hoogte van een aantal mutaties binnen bestuur en Federatiebureau. Bureaucoördinator, Dim de Wijs, nam afscheid. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor zowel de Nieuwe Bond van Ouderen Nederland (NBvON) als onze Federatie. Hij was voor velen van u het eerste contact met de FASv.  Dim is opgevolgd door Antje Nijp, die ook al jaren bij de FASv-organisatie is betrokken. Velen van u kennen haar vooral als coördinator belastinginvulhulpen.  Frits Hartman is onze nieuwe beheerder van de website.  Ook binnen het bestuur waren er veranderingen; Rein van Dijk had na zijn pensionering minder tijd voor de bestuursactiviteiten binnen de FASv dan voorzien. Gelukkig kon het bestuur als potentieel bestuurslid Theo Bierman binnenhalen.  Het bestuur is overigens nog steeds op zoek naar meer leden; de ervaring leert dat een ouderenorganisatie als de onze best kwetsbaar is als bestuursleden met ziekte te kampen krijgen. In 2019 ontstaat een vacature: secretaris, Koos Graniewski, stelt zich – mede om gezondheidsredenen – niet herkiesbaar. Wie neemt de handschoen op?

3. Nieuwe Federatieraadsleden Na het vertrek van Piet Peperkamp uit de Federatieraad bestonden in Noord-Holland twee vacatures. Fijn dat die vacatures onlangs zijn ingevuld: de vertegenwoordigers van deze regio zijn: Jan Sanders en Eugeen Hoekstra. De regio Limburg is vanaf 1 januari 2019 vertegenwoordigd door Jan de Bree en Jan Schipper. Met deze uitbreiding van het aantal Federatieraadsleden groeit tevens de kring van ervaren bestuurders en experts waarvan onze FASv-organisatie kan profiteren.

Voor 2019 zijn de volgende data voor een vergadering van de Federatieraad gepland:  21 maart en 21 november 2019. De vergaderingen van de Federatieraad zijn openbaar voor de leden van de FASv.  De leden hebben daar tevens inspraakrecht.

4. Besluiten Federatieraad van 23 november 2018 De Federatieraad keurde het Beleidsplan 2018-2022 goed evenals het herziene Huishoudelijk Reglement en de publieksversie van het Jaarverslag periode 2015-2017. De Federatieraad onderschreef het bestuursvoorstel om de Ledenraadpleging als (regionaal) instrument te benutten (zie ook onder punt 5).

5. Ledenraadpleging in 2019 Volgens de Statuten dient er in ieder geval eenmaal per twee jaar een Ledenraadpleging plaats te vinden. Inmiddels is duidelijk dat de leden die frequentie te laag vinden. Op de Ledenraadpleging van 19 oktober 2018 werd de wens uitgesproken om de Ledenraadpleging jaarlijks en regionaal te organiseren. Regionaal omdat veel leden de weg naar Maarssen te lang vinden en daardoor afhaken. Dat is ongewenst.
Het bestuur wil in 2019 een vier- tot achttal regionale bijeenkomsten organiseren. De bereikbaarheid van de vergaderlocatie is dan minder belastend. Dit in de verwachting om op deze manier de band tussen de leden, Federatieraadsleden en het bestuur te versterken.

6. Collectiviteitskorting premie ziektekostenverzekeringen Met de zorgverzekeraars is alles in theorie goed geregeld. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Zo kan het gebeuren dat zorgverzekeraars niet goed op de hoogte zijn van de afspraken met de FASv. Soms blijkt de FASv bekend te zijn onder de ‘oude’ naam NBvON.  De praktijk leert dat als een plaatselijke vereniging een brief aan de zorgverzekeraar stuurt waarin staat vermeld dat betreffende vereniging lid is van de FASv en dat derhalve het plaatselijk lid/verzekerde recht heeft op de collectiviteitskorting die de FASv heeft bedongen, die korting wordt gegeven.  Een modelbrief treft u hierbij aan.

Zilveren Kruis en de Thomagroep De FASv heeft per 1 januari 2019 een rechtstreeks collectiviteitscontract met het Zilveren Kruis afgesloten. Echter, er blijken praktische problemen te zijn, waarvoor de FASv, het Zilveren Kruis en de Thomagroep een oplossing zochten en vonden. In het verleden kregen verzekerden collectiviteitskorting bij het Zilveren Kruis omdat de plaatselijke vereniging waarvan ze lid waren, was aangesloten bij de NBvON. De collectiviteitkorting was geregeld via een tussenpersoon, de Thomagroep in Lochem.  Om deze groep verzekerden ter wille te zijn, is gekozen om in 2019 de situatie voor hen ongewijzigd te laten: bij vragen over zorgverzekeringszaken, veranderingen in de gezinssituatie, etc. kunnen zij – net als de afgelopen jaren – contact opnemen met de Thomagroep. Service telefoon: 0573-222999, Postbus 16, 7240 AA Lochem. Website: www.thomagroep.nl.

Voor verzekerden bij het Zilveren Kruis die in 2019 voor het eerst gebruik willen maken van de collectiviteitskorting, geldt 2019 als een overgangsjaar. Zij kunnen de korting regelen via de Thomagroep.

Over hoe het in 2020 verder gaat, vindt in de loop van 2019 nader overleg plaats tussen het Zilveren Kruis, de Thomagroep en de FASv. Het resultaat hoort u zo spoedig mogelijk.

7. Telefonische bereikbaarheid FASv-bureau Ons bureau is vooral per e-mail bereikbaar. Het bestuur gaat na of er behoefte is om ook op bepaalde dagen en uren telefonisch bereikbaar te zijn. Om dat te onderzoeken zal Antje Nijp telefonisch bereikbaar zijn onder nummer: 06-38017437 op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur. Dit telefoonnummer is uitsluitend bestemd voor het secretariaat en niet voor zaken verband houdend met belastingactiviteiten. De proef loopt een half jaar en dan wordt bezien of het zinvol is om de telefonische bereikbaarheid voort te zetten.

8. Onderbenutting toeslagen voor ouderen  In september jl. ontving u het eindrapport waaraan ook de FASv meewerkte. Op plaatselijk niveau was de info uit dit rapport vooral van belang voor onze Belastinginvulhulpen (BIH), omdat zij vaak als eerste en enigen kennis hebben over de financiële omstandigheden van plaatselijke leden die een beroep op hun deskundigheid doen.

In enkele gevallen – o.a. in Zoetermeer – probeert de gemeente de ‘verborgen doelgroep’ te achterhalen. In samenspraak met thuiszorg, huisartsen, welzijnswerk, woningcorporaties, etc. wordt onderzocht of er ouderen zijn die niet worden bereikt. Het zal vaak om ouderen gaan, die een zo laag inkomen hebben dat ze geen belastingaanslag krijgen en mede daardoor geen contact onderhouden met een BIH.

Het zal wel even tijd vergen voor er resultaten van dit overleg bekend zijn. Mochten er plaatselijke bestuurders hun ervaring met ons kunnen delen. Dan horen we dat graag.

9. Verhoging vrijwilligersvergoeding De belastingdienst verhoogt de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding. Ingaande  1 januari 2019 gaat de maximale vrijwilligersvergoeding, zonder overleggen van bonnen, omhoog van € 1.500,- naar € 1.700,- per jaar. Let er wel op dat de maximale vergoeding per maand € 170,- is. De wet gaat ervan uit dat een vrijwilliger zich maximaal 10 maanden per jaar inzet.

10. Vrijwilligersverzekering via de VNG De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, waarbij de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt. De gemeente kan met de VNG Vrijwilligerspolis haar vrijwilligers ‘in één klap’ collectief verzekeren. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente.  Heeft de werkgemeente of de vrijwilligersorganisatie waarvoor de vrijwilligersactiviteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering? Dan is de vrijwilliger via de ‘werkgemeente’ of de vrijwilligersorganisatie verzekerd. Zo valt een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente nooit tussen wal en schip.  Vrijwilligers uit een onverzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen voor een organisatie uit een verzekerde gemeente, zijn verzekerd!

U kunt bij uw gemeente navraag doen of die een collectieve vrijwilligerspolis heeft afgesloten voor haar vrijwilligers.

Koos Graniewski,  secretaris FASv

Namens het bestuur en onze andere vrijwilligers  wens ik u en de uwen prettige Feestdagen toe en een gelukkig maar vooral gezond 20

 

Geplaatst in FASv.