Nieuwsflits 1

Jaargang 1 (2020) nummer 01

 Wonen met zorg voor ouderen.                                                                                 

De afgelopen jaren is door de overheid hard gewerkt aan een verandering in het wonen met zorg voor ouderen. De vorige regering heeft ervoor gezorgd dat de verzorgingshuizen, waar men op kosten van de samenleving al met

65 jaar in kon trekken, zijn opgeheven. Zij kostten erg veel geld en er verbleven ook vele ouderen die ook best thuis of een aangepast huis hadden kunnen blijven wonen. Echter men gaf erg weinig aandacht aan het feit dat langer thuis wonen ook om aanpassing vraagt van huizen en de verzorging. Langer thuis wonen was wel een van de aan- dachtspunten in het in 2017 door minister Hugo de Jonge van VWS gestart project: “Pact voor de ouderenzorg”.

Echter, Nederland was en is moeilijk in beweging te krijgen hiervoor. Dus heeft minister de Jonge in het najaar van 2019 3 opdrachten gegeven voor een plan van aanpak.

  1. Een regelmatige bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle ouderenorganisaties in Nederland, waaron- der FASv, om te komen tot een plan van aanpak vanuit de ouderenorganisaties (Helaas wilde alleen de ANBO hieraan niet deelnemen). De discussie duurt voort en wij hopen dat in de loop van dit voorjaar er concrete voorstellen komen vanuit deze groep. Het zou goed zijn als de ouderenorganisaties in het kader van belangenbehartiging tezamen met het ministerie tot een goed plan kunnen
    1. De commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen.

Deze commissie, onder voorzitterschap van Wouter Bos, met medewerking van bijna 100 gesprekpartners, waaronder ouderen en ouderenorganisaties heeft in januari 2020 een advies uitgebracht onder de titel:

“Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies

Er zijn 35 deeladviezen in opgenomen aan ministeries, gemeenten, woningbouwverenigingen, ouderen- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars etc., maar ook aan de ouderen zelf: Zorg ook voor elkaar en zorg voor een goed sociaal netwerk om je te helpen, zorg voor informele steun en steun door mantelzorgers.

Maar ook: Overheid: zorg voor steun van die mantelzorgers! De overheid krijgt ook het advies om alle zorg thuis onder te brengen in één wet en niet in 3 wetten met 3 uitvoerders zoals nu. Maar ook wordt gevraagd voor oplossingen voor het feit dat er door krimp van de arbeidsmarkt en een grotere vraag door ouderen te weinig medewerkers gevonden kunnen worden om de thuiswonende oudere bij te staan. Gemeenten wor- den geadviseerd om het wonen op zich aan te pakken met projectontwikkelaars en woningbouwverenigin- gen en al degenen die erbij betrokken kunnen zijn. Belangrijk is ook het adviseren van individuele ouderen die zelfstandig in hun huidige woning willen blijven wonen worden. Goede adviezen en nu maar hopen dat men dit oppakt.

  1. Ook is op verzoek van de minister 4 maanden geleden een “taskforce Wonen en Zorg opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries, woningbouwverenigingen, gemeenten en de vereniging van ver- pleeghuizen en thuiszorgorganisaties onder leiding van de heer Hans Adriani. Zij zochten naar een geza- menlijke aanpak om gemeenten te ondersteunen in hun regierol voor de oplossing van de problemen op het gebied van wonen, zorg, weeflijn en leefbaarheid voor ouderen. Zij brachten in februari hun advies uit. De uitgangspunten hierbij zijn:
  1. Samenwerking van alle instanties in de gemeente die met het wonen en zorg in die gemeente te

maken hebben is nodig.

  1. De gemeente moet het voortouw
    1. Er moet vooral gezocht worden, naast nieuwbouw, naar oplossingen in transformatie van be staande bouw en doorstroming Het moet lokaal gebeuren na een grondige analyse van de

komende en huidige problemen.

 

Men moet uitgaan van een vraag-gerichte benadering en men stelt voor dat in 2021 met alle gemeenten in Nederland prestatieafspraken zullen en kunnen worden gemaakt.

Daarnaast heeft ook de Tweede Kamer in oktober jl. nog een hoorzitting hierover georganiseerd, waar veel organisaties, ook de ouderenorganisaties, hun ideeën en meningen konden ventileren.

 

Veel adviezen , maar wat gaat er nu gebeuren?

 

Er is deze regering veel aan gelegen dat dit jaar dit nu al urgente, maar in de komende jaren veel urgenter wordend probleem, wordt aangepakt en in de komende jaren tot oplossing wordt gebracht. De ouderenorganisaties staan hierachter, de Koepel Gepensioneerden en FASv uiteraard ook. Maar ook de individuele oudere zal zelf aandacht moeten geven aan dit probleem: Wil ik in mijn huidige woning ouder worden en wat moet er dan gebeuren op dit te kunnen doen?

 

In de gemeente zal deze problematiek een grote aandacht moeten krijgen. Het is goed dat u in uw vereniging eens over deze problematiek praat en gaat kijken hoe u in uw gemeente, eventueel ook met andere ouderenorganisa- ties dit aan de orde kan worden gesteld en hoe u hieraan zal kunnen meewerken. De ouderen en a.s. ouderen in

een gemeente moeten niet (klagend?) zitten afwachten wat de gemeente gaat doen op dit terrein, maar actief de gemeente pressen om dit, tezamen met de vertegenwoordiging van de ouderen en andere belanghebbenden, aan te pakken.

Mocht u een van de adviezen willen lezen, zij zijn beschikbaar via het besloten deel van op de website van FASv. www.fasv.nl

Veel succes ermee.

Wordt vervolgd

Joop Blom

FASv, Commissie Communicatie

Geplaatst in FASv, Standaard.