NVOG week 46

 

 

Nieuwsbrief 46, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 27 oktober 2017.

LHV publiceert visie huisartsenzorg voor ouderen.

Vorige maand is door het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging een uitvoerig document gepubliceerd waarin een visie wordt gegeven hoe de huisartsen nu en in de toekomst de zorg voor ouderen gestalte moeten geven. De ondertitel luidt: Samen werken aan persoon gericht zorg.

Het geeft aan dat huisartsen een proactieve, persoonsgerichter en samenhangende zorg gericht op ondersteuning van een goede kwaliteit van leven van de oudere in Nederland nastreven. Dit is mede gebaseerd op reeds eerder verschenen toekomstvisie huisartsenzorg 2022.
Dit uiteraard in samenwerking met de praktijkassistente en praktijkondersteuners en samen met andere professionals en organisaties buiten de huisarts voorzieningen.
De visie biedt de huisarts aanknopingspunten om goede zorg te bieden aan de steeds ouder wordende bevolking in een dynamische, snel veranderende maatschappij. De visie bestaat uit drie delen: Passende zorg, werkbare zorg en toekomstige zorg. Zij gaan niet uit van een leeftijdsgrens omdat er grote verschillen bestaan tussen de inwoners op welke leeftijd men tot de meer kwetsbare ouderen gaat behoren.

De visie zal in de komende jaren door de verenigingen worden geïmplementeerd in de werkzaamheden van de huisartsen. Als men van deze visie kennis wil nemen dan kunt u deze hier downloaden.

Manifest Red ons Pensioenstelsel

Van verschillende lidorganisaties hebben wij de vraag gekregen wat zij aan moeten met het door Rob de Brouwer (adviseur van de partij 50Plus) opgestelde manifest dat aangeboden zal worden aan de politieke partijen en andere spelers in het pensioenveld. Waarschijnlijk met de nodige publiciteit.

Het bestuur NVOG heeft zich over deze vraag geboden en zijn tot de conclusie gekomen het manifest, waarin wel een paar dingen staan waar we het mee eens zijn,  niet te ondertekenen.

De belangrijkste argumenten voor ons bestuurlijke standpunt, gebaseerd op wat in algemene ledenvergaderingen, bijpraatmiddagen en in het voorzittersoverleg is besproken, zijn:

* Het manifest is niet in lijn met onze uitingen het afgelopen jaar in brieven, publicaties en gesprekken met spelers in het pensioenveld, zie bijvoorbeeld onze bijdragen over de macro stabiele rentevoet als oplossing voor de vastgelopen discussie over de risicovrije rente als belangrijkste parameter voor de dekkingsgraad.

* Het manifest past niet op de door NVOG geformuleerde uitgangspunten waaraan pensioenplannen getoetst (zullen) wordenÂ

* NVOG heeft door haar opstelling als constructieve meedenker meer positie kunnen verwerven bij de SER, de overheid en andere relevante partijen. We worden nu serieus betrokken bij de discussies en zullen ook de komende tijd erbij betrokken zijn. Een volgende bespreking bij de SER is al door Prof. Kees Goudswaard, de voorzitter van de pensioencommissie van de SER, aangekondigd. Tot enige tijd geleden ging dat nog heel anders omdat de idee bestond dat organisaties van gepensioneerden overal tegen waren en niet mee wilden denken over veranderingen in de samenleving. De inmiddels verworven positie als gesprekspartner willen we niet door een manifest in de waagschaal zetten. Dat onze positie nog sterker moet worden is wel een belangrijk actiepunt.

* En van onze belangrijkste punten in de discussie is dat wij vinden dat pensioenfondsen zelf uiteindelijk een keuze moeten hebben in de pensioenregeling. Een vernieuwd (lees aangepast) stelsel kan door pensioenfondsen worden omarmd als er voldoende waarborgen zijn voor solidariteit, collectiviteit etc., maar het hoeft niet. Een pensioenfonds moet ook kunnen kiezen voor het huidige stelsel. We mikken erop, dat die keuze op een eerlijke manier mogelijk moet zijn en dat is ook de reden dat we de discussie over de macro stabiele rentevoet heropend hebben. In deze keuze voor een vernieuwd stelsel hebben we nog wel een aantal wensen over een vernieuwd stelsel en daarom hebben we de verworven plek aan tafel bij de SER (zoals gezegd, helaas nog geen officiële plek) hard nodig.

* De trein naar de toekomst is onderweg en loopt op de benzine van de politiek maatschappelijke veranderingen in de samenleving, die om aanpassingen vragen wil het vastgelopen systeem weer vlot getrokken kunnen  worden.  Met zân allen op het rempedaal gaan zitten, lost niets op. Serieus meepraten maakt het mogelijk om te voorkomen wat we in een nieuw systeem in ieder geval niet willen. Zie daarvoor ook onze uitgangspunten.

Jaap van der Spek,
Voorzitter NVOG

Nieuwe top van ministerie VWS aan het werk.

Donderdagavond hebben wij via de tv kunnen kennismaken met de nieuw top van het ministerie van VWS.

Hugo de Jonge, voormalig wethouder van Rotterdam is de leidende minister van VWS. Hij is verantwoordelijk voor ondermeer ouderenzorg, langdurige zorg (Wlz), jeugdzorg, wijkverpleging, persoonsgebonden budgetten en kwaliteitsbeleid. Het is ook de eerste vice premier.

Bruno Bruins, voorheen directeur UWV, gaat met de titel minister zich bezighouden met de curatieve zorg, de zorgverzekeringswet, het beheer van het verzekerd pakket, het geneesmiddelenbeleid en het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

Tenslotte gaat Paul Blokhuis, hier voor wethouder van Apeldoorn, als staatssecretaris aan de slag met de Geestelijke Gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en preventie.

Vanuit de ouderen- en gepensioneerdenorganisaties zullen wij hen uiteraard volgen in hun werkzaamheden en uiteraard ook onze mening over zaken die de ouderen betreffen, laten weten.
Zie hiervoor ook ons commentaar op de zorgparagraaf van de plannen de vier coalitiepartners die twee weken geleden in de nieuwsbrief zijn gepubliceerd.

SER Themabrief Pensioenen en AOW.

Deze week kwam weer een Themabrief Pensioenen en AOW uit van de SER met een breed scala aan nieuws en mededelingen. U kunt de SER Themabrief hier lezen.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.