Nieuwsbrief 40

Nieuwsbrief 40 NVOG

Actuarissen geven nieuwe prognose af van de verwachte gemiddelde levensduur.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft op 12 september j.l. de nieuwe Prognosetafel AG2018 gepubliceerd. Hieruit, blijkt dat Nederlanders gemiddeld nog steeds ouder worden.

De verwachte toename van de levensverwachting is echter afgevlakt in vergelijking met de Prognosetafel AG2016. Op basis van de laatste inzichten is de gemiddelde levensverwachting van een meisje, geboren in 2019, 92,5 jaar en van een in 2019 geboren jongen, 90,0 jaar.

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kunnen de Prognosetafel AG2018 gebruiken voor het vaststellen en toetsen van hun technische voorzieningen en premies.

De effecten zullen niet voor alle portefeuilles hetzelfde zijn. Met name de samenstelling naar leeftijd en geslacht bepaalt de ​effecten voor een specifieke portefeuille.

Maar in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat (bij een rekenrente van 1%) bij portefeuilles met relatief veel mannen, de technische voorzieningen eind 2018 ongeveer met 1,2% zullen afnemen en dat bij portefeuilles met relatief veel vrouwen, de technische voorzieningen met ongeveer 1,6% zullen afnemen.

De afname van de technische voorzieningen zal een positief effect hebben op de dekkingsgraden van pensioenfondsen, waarbij de hoogte tevens afhankelijk is van de daadwerkelijke marktrente.

Kortom: de nieuwe prognosetafels betekenen een meevaller, maar dat is zeker nog geen echte oplossing voor de pensioenfondsen in de gevarenzone. Immers de dekkingsgraden variëren nogal, van circa 100% tot bij een enkel fonds zelfs meer dan 125%. De nieuwe prognose verhoogt de dekkingsgraad met ongeveer 1 à 1,5%-punt, maar de fondsen met de laagste dekkingsgraden hebben enkele %-punten meer nodig, om straks (bijv. in 2020) niet te hoeven korten.

Het complete rapport van het AG is te vinden via deze Link: 

https://www.ag-ai.nl/nieuws.php?action=view&Nieuws_Id=774 

AOW-leeftijd.

De toekomstige AOW-leeftijd wordt vastgesteld op basis van CBS-cijfers voor 65-jarigen. De nieuwe cijfers worden eind oktober 2018 verwacht. Maar..…. indien de Prognosetafel AG2018 gebruikt zou worden voor de vaststelling van de AOW-leeftijd voor het jaar 2024, dan is (op basis van de huidige wetgeving) de verwachting dat de AOW-leeftijd in 2024 ongewijzigd blijft op 67 jaar en 3 maanden, en in de jaren erna toch door zal stijgen tot 68 jaar in 2029.

N.B. In de pers klinken recent duidelijker geluiden door, dat de versnelde AOW-leeftijdsverhoging wellicht toch wat kan worden afgeremd.​

“Eén tegen eenzaamheid”,  “Week tegen eenzaamheid”

Vandaag start de “week tegen eenzaamheid” met een groot congres in Enschede georganiseerd door de Coalitie Erbij en Humanitas. Prinses Maxima zal daar ook aanwezig zijn. Woensdagavond was in den Haag een grote bijeenkomst over de actie “Eén tegen eenzaamheid” als onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg, geopend door minister Hugo de Jonge van VWS.
Voor deze bijeenkomst waren ongeveer 80 van de ondertekenaars van het Pact (nu meer dan 140 deelnemende organisaties!), 30 vertegenwoordigers van de gemeenten en 20 ouderen (waarvan 6 vanuit NVOG en KNVG) aanwezig om in groepen te bespreken hoe de aanpak van dit probleem kan worden georganiseerd. Echter dit blijkt niet zo gemakkelijk te zijn.

In onze samenleving is veel sprake van eenzaamheid, vooral onder alleenstaanden, zowel jong als oud, hoewel je daar in de samenleving dikwijls niet veel van merkt.  De ouderen die alleen wonen, b.v. omdat de partner is overleden, hebben dikwijls weinig contacten en voelen zich eenzaam, maar laten dat niet blijken. Als men ze vraagt of zij eenzaam zijn, dan zullen zij dit meestal ontkennen, maar als men bij hen op bezoek komt en een gesprek aangaat, blijkt dat zij weinig contacten hebben en het contact dat men heeft met beide handen aanpakt. Men wil ook niet het “stigma“ van eenzame oudere hebben, daar schaamt men zich voor. In de bijeenkomst van woensdag werd ook naar voren gebracht dat wij het woord “eenzaamheid” en “eenzame” beter kunnen vermijden. Het zou kunnen worden vervangen door het woord “ontmoeting” of iets dergelijks.

De minister wil de Nederlandse bevolking activeren om eenzame ouderen wat mee kleur in het leven te geven. Woensdag werd o.a. door de directie van Albert Hein en Rabobank verteld wat zij speciaal voor ouderen doen. Algemeen was men van mening dat een actie kleinschalig en b.v. per gemeente moet worden opgepakt. Inzet van jonge ouderen die dit vrijwillig doen en de nodige begeleiding krijgen voor oudere ouderen hiervoor zou op zijn plaats zijn.  Adressen van vermoedelijk “eenzamen” zouden verstrekt kunnen worden door sociale wijkteams, de wijkverpleegkundige etc. Opgemerkt werd dat per dorp of wijk opgerichte “zorgcoöperaties” daar een mooie taak in zouden kunnen hebben.

Maar de bij NVOG en KNVG aangesloten organisaties van gepensioneerden zouden ook zelf dit kunnen organiseren voor eenzamen onder hun leden. Er zijn er al die daar aan werken en het ook uitvoeren. Denk er in uw besturen eens over na.  En besef dat de leden die dit overkomt dikwijls ook niet op ledenvergaderingen etc. komen!

Zondagavond 30 september zal Kruispunt (NPO 2, 22.45 uur) geheel gewijd zijn aan dit onderwerp en zullen beelden van deze bijeenkomsten worden getoond.
Wij komen hier nog zeker op terug.

Mooie verkiezingsuitslag voor MijnLandbouwPensioen

Eind juli plaatsen wij op onze website een artikel over de toen op handen zijnde verkiezingen van kandidaten voor een bestuursfunctie bij BPL Pensioen.

Begin deze week meldde Arthur Theunissen, die namens ons lid MijnLandbouwPensioen zich samen met Ronald Zwijnenburg kandidaat stelde voor een bestuursfunctie, zeer verheugd te zijn met de uitslag van de verkiezingen voor 2 zetels in het bestuur van BPL-Pensioen: Arthur en Ronald zijn beiden verkozen.

BPL-Pensioen behoort tot de grootste pensioenfondsen van Nederland en staat in omvang op de 12e plaats. Het is een efficiënt pensioenfonds dat mede door omvang en goed bestuur de kosten laag heeft kunnen houden (hoort tot de beste 10 met laagste kosten). Het is niet alleen een fonds van de Groene Sector, maar het voert ook een ‘groen’ beleid: al jaren een van de fondsen met het beste beleid als het om maatschappelijk verantwoord beleggen gaat (in de top 3). Net als veel andere fondsen is de financiële positie nog zorgelijk, maar dat geldt ook voor de 3 grootste pensioenfondsen van Nederland: dat blijft een uitdaging hopelijk kunnen onze nieuwe bestuurders daarin iets betekenen.

Zowel Theunissen als Zwijnenburg hebben een lange ervaring in de pensioenwereld en die zetten ze nu in voor een goed pensioen voor gepensioneerden, maar ook voor de jongere generaties (de generaties van onze kinderen en kleinkinderen).

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.