Nieuwsbrief 43

Nieuwsbrief 43

vrijdag 19 oktober 2018

 

Debatmanifestatie pensioenen

De inschrijvingen voor de debatmanifestatie over pensioenen van 19 november verlopen voorspoedig. Inmiddels hebben we ruim meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn (450). Na 1 november zullen we proberen de beschikbare plaatsen zo goed mogelijk te verdelen naar rato van de grootte van de achterban, ermee rekening houdend dat iedere deelnemende organisatie en de gasten een garantie hebben voor 15 plaatsen. Dat zijn KNVG (inclusief KBO-Brabant), NVOG (inclusief FASv), het NOOM, KBO-PCOB, Verontruste Ouderen, FNV senioren, CNV senioren en de senioren van De Unie. En als gasten de senioren van de politieke partijen, de pensioenfederatie (pensioenfondsen) en DNB. Het is belangrijk dat we als gepensioneerden uit alle hoeken en gaten van Nederland elkaar gevonden hebben op een aantal belangrijke criteria waaraan we een vernieuwing van het pensioenstelsel willen toetsen. Ook is er overeenstemming over wat ons allemaal dwars zit, mede met het oog op de generaties na ons.

Om van onze achterban te horen of zij die uitgangspunten kunnen onderschrijven, heeft Motivaction een onderzoek onder de achterbannen gedaan. Van veel kanten hebben wij begrepen dat (het invullen van) die enquête als moeilijk en soms ook verwarrend is ervaren. Dat heeft tussentijds geleid tot een betere beschrijving (waarna veel meer inzendingen zijn genoteerd) maar velen houden er toch een wat naar gevoel aan over. Natuurlijk zullen we dat met Motivaction bespreken maar het aantal inzendingen is al van dien aard dat er uitspraken kunnen worden gedaan. Het is in ieder geval de bedoeling geweest dat door steeds keuzes te moeten doen uit groepen van antwoorden, duidelijker zou worden wat mensen het belangrijkste vinden. We zijn benieuwd of dat er uiteindelijk ook uit komt. Tot en met zondag 21 oktober kan de enquête via de link https://xs.motivaction.nl/onderzoek/nvog worden ingevuld.

De inleidingen voor de middag van 19 november zijn bijna klaar en een communicatieplan is in voorbereiding. Journalisten/media worden voor de middag uitgenodigd, maar ook de interne communicatie zal een belangrijke plek moeten hebben. De gevraagde panelleden hebben toegezegd, zodat we kunnen melden dat uit de wetenschap Prof. Dr. Han de Jong zal deelnemen, vanuit de pensioenfondsen de jonge bestuurder Jochem Sluis (pensioenfonds fysiotherapeuten), van VNO-NCW mevrouw Guusje Dolsma, vanuit de vakbonden bestuurder (pensioenen) Tuur Elzinga (FNV) en vanuit de jongeren van het Pensioenlab Semih Eski, voorzitter van de CNV jongeren.

Minister Koolmees heeft toegezegd in ieder geval vanaf 14.00 uur aanwezig te zijn, zo mogelijk (als het verkeer meezit) eerder.

 

Moeten de ziekenhuizen naar 0 omzetgroei?

Enige tijd geleden schreven wij over de zgn. “hoofdlijnenakkoorden” in de zorg. Dit zijn overeenkomsten van de regering met de vertegenwoordigers van ziekenhuizen, medisch specialisten, huisartsen en andere groepen van zorgverleners. Met deze akkoorden, die 3 jaar zouden gelden, wil de regering bereiken dat de kosten van de zorg (en dus ook de te betalen premie voor de zorgverzekering!) met niet meer zouden stijgen dan de inflatie.

In het hoofdlijnenakkoord met de ziekenhuizen en specialisten was dan ook afgesproken dat dat de omzetten van de ziekenhuizen en medisch specialisten met niet meer zouden groeien dan met de hogere kosten van de salarissen. Dit zou o.a. bereikt moeten worden door minder behandelingen en verschuiving van behandelingen maar de zgn. 1e lijnszorg: de huisartsen. Deze kregen daar landelijk wel iets meer geld voor.

Uiteraard waren wij als NVOG en KNVG daar blij mee, want kostenbeheersing in de zorg is hard nodig. Er moet een eind komen aan het relatief steeds groter bedrag dat de ouderen (en de rest van de bevolking!) moeten betalen aan zorgpremie.

Echter, nu blijkt in de onderhandelingen van de zorgverzekeraars met de ziekenhuizen en medisch specialisten over het budget, dat zij willen ontvangen/ kunnen krijgen voor al hun activiteiten in 2019 een groot meningsverschil te zijn ontstaan.

Ziekenhuizen zijn, mede door de grotere vraag naar medische zorg en ook door de voortschrijdende vraag naar zorg en steeds betere medische mogelijkheden, niet in staat (of willen dit niet!!) de hoeveelheid medische zorg te leveren en op hetzelfde niveau te houden als in 2018 en patiënten die zorg nodig hebben, die ook bij de huisarts of thuis zou kunnen worden verleend, hen daarnaar te verwijzen.

Toen in 2006 de nieuwe Wet Zorg Verzekeringen werd geïntroduceerd, was het uitgangspuntbedoeling dat zorgverzekeraars zorg gingen “inkopen “op de zorgmarkt bij de ziekenhuizen etc.  en dat de ziekenhuizen zouden gaan “concurreren” met elkaar, maar ook de zorgverzekeraars met elkaar!  Dat zou de kwaliteit van de zorg en de prijs van de zorg (dus de te betalen premie!) ten goede komen. De overheid zou zich daarmee niet hoeven te bemoeien. Dat noemde de verantwoordelijk staatssecretaris, de heer Hoogervorst (VVD): MARKTWERKING IN DE ZORG! Het is volledig anders uitgepakt, mede door starheid van de zorgsector zelf. Men ging als ziekenhuizen fuseren, de medisch specialisten vormden   maatschappen per ziekenhuis en de zorgverzekeraars fuseerden tot 4 grote machtsblokken met een klein aantal kleinere niche verzekeraars, zodat er grote machtsblokken tegen over elkaar kwamen te staan. En de patiënt dus wel goede zorg krijgt, maar de burger een steeds hogere premie en eigen risico hiervoor moest gaan betalen!

De Euro Health  Consumer index zegt al jaren dat Nederland de beste zorg heeft in Europa maar ook de duurste. Maar ze zeggen ook: als de Nederlander dit wil betalen, dan moeten zij dat zelf maar weten!

In 2014 is op verzoek van de regering een advies uitgebracht over de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de curatieve zorg in 2030. Hier hebben vele organisaties, ook de gezamenlijke gepensioneerdenorganisaties, aan meegewerkt. Het advies behelsde een volledige verandering van de werkwijze (regionalisatie) van de ziekenhuisorganisatie, de wijze van financiering en het schrappen van de marktwerking in de zorg.  Het is, zoals zo vele goede adviezen, in een grote la verdwenen! En de huidige regering wil geen grote wijzigingen in de organisatie van de zorg aanbrengen, maar wil proberen met de huidige organisatie en werksystematiek door te gaan en die meer te stroomlijnen.

Het ziet er echter naar uit dat ook dit niet lukt!

Wordt vervolgd.

 

Op weg naar een fusie met KNVG

De werkgroep die alles inzake de fusie voorbereidt, komt elke 14 dagen bij elkaar. Zoals al eerder gemeld bespreken de besturen dezer dagen de missie en doelstellingen van de nieuw te vormen organisatie, zodat die in onze algemene ledenvergadering van november besproken en vastgesteld kunnen worden.

Ook zal dan een overzicht worden gegeven van de af te wikkelen ‘lastige’ onderwerpen en ook hoever de werkgroep, dan wel de besturen, daarmee zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over de beste structuur van de nieuwe vereniging, waarbij de waarden van beide organisaties op een goede manier in elkaar worden gepast, de interne en externe communicatie, de bureauondersteuning, de huisvesting en de uiteindelijke financiering (vanuit de contributie).

Op dit moment is er dus niet veel meer te melden dan dat er hard wordt gewerkt in een positieve sfeer.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.