Nieuwsbrief 8

LO Nieuwsbrief 8

maandag 22 oktober 2018

 

Verzekerdeninvloed wettelijk vastgelegd

In 2015 en 2016  is in Nederland een uitgebreide discussie gevoerd over “de stem van verzekerden“ bij zorgverzekeraars. Er is hierover zelfs een wetsvoorstel ingediend. De gezamenlijke ouderen- en gepensioneerdenorganisaties hebben over dit onderwerp enige malen overleg gehad met zowel het ministerie als met de vier grote zorgverzekeraars. Wij hebben er toen voor gepleit om bij alle zorgverzekeraars zgn. verzekerdenraden in te richten die mee konden praten over het te voeren beleid. Omdat het ministerie van VWS er toen niet uit kon komen, is het wetsvoorstel blijven liggen tot een volgend kabinet.

Het ei is nu gelegd en onlangs ontvangen wij vanuit het ministerie van VWS het volgende persbericht, dat wij als een positieve reactie op de destijds gevoerde discussies zien:

Persbericht

Verzekerden krijgen de mogelijkheid om hun meningen en wensen kenbaar te maken over het zorginkoop- en het klantcommunicatiebeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten hiervoor een schriftelijke inspraakregeling vastleggen en een representatieve, deskundige en onafhankelijke verzekerdenvertegenwoordiging organiseren. De vertegenwoordiging moet het eens zijn met de inspraakregeling en krijgt bovendien adviesrecht over het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bruins voor Medische Zorg dat dit regelt. Hoe de inspraakregeling er in de praktijk uit moet zien kunnen zorgverzekeraars en de verzekerdenvertegenwoordiging onderling bepalen.

Minister Bruins: ‘Bestuurders van zorgverzekeraars zijn en blijven eindverantwoordelijk voor het maken van goed beleid voor hun verzekerden. Maar dit beleid wordt sterker als verzekerden hierover kunnen meepraten. Het zorgt bovendien voor meer draagvlak voor wat de zorgverzekeraars voor hun verzekerden doen. Dit is goed nieuws voor verzekerden en verzekeraars. De effecten van het wetsvoorstel zal ik binnen drie jaar evalueren.’

Meepraten maar niet beslissen
In de voorbereiding van het wetsvoorstel heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden, waaronder internetconsultatie, en is advies gevraagd aan DNB en voormalig iBMG over hoe de verzekerdeninvloed het beste kan worden geregeld. Hieruit kwam naar voren dat meepraten met de verzekeraar belangrijk is, maar dat er geen behoefte bestaat om zelf beslissingen te kunnen nemen. Oftewel: zeggenschap moet bij het bestuur blijven. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk.”

Het wetsontwerp moet nu nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer en daarna moet het ingaan. Wij adviseren de lid-organisaties die voor hun leden een collectief contract voor de zorgverzekering hebben gesloten dit in het overleg in discussie te brengen. Tracht ook een lid van uw vereniging in een dergelijke verzekerdenraad te krijgen. Graag horen wij van u of een lid van uw organisatie in een verzekerdenraad is opgenomen. Wij zullen dan met hem of haar contact opnemen om te overleggen over gezamenlijke standpunten.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.