Nieuwsbrief 49

vrijdag 8 november 2019

Ziekenhuizen moet af van rompslomp!

Joop Blom van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen schreef voor deze nieuwsbrief een artikel naar aanleiding van het ING rapport waarover in diverse kranten al is geschreven.

U kunt het artikel hier lezen.

Een nieuwe Europese Commissie:  Naar een meer “age friendly” Europa

Sinds 1 november heeft de nieuw benoemde Europese Commissie onder leiding van Mevr. Ursula von der Leyen haar verantwoordelijkheid opgenomen. Benoemd zijn 8 vice-voorzitters waaronder 3 op uitvoerend niveau. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de top prioriteiten die verwoord zijn in de EU politieke richtlijn. De overkoepelende onderwerpen  zullen zijn: klimatologische uitdaging,  Europa voor een digitale tijdsperk, een economie die voor allen er is  en een nieuw inzet voor een Europese democratie.

Na de benoeming van mevrouw v.d. Leyen heeft AGE Platform Europe in een open brief er bij haar erop aangedrongen in de komende jaren  onder haar verantwoordelijkheid ook de demografische veranderingen speciale aandacht te geven. In haar openingstoespraak voor het Europese Parliament  beloofde zij deze aandacht aan demografische veranderingen te geven, onze democratische rechten te waarborgen en aan de noodzaak tot “life long learning”, om zo de toegang tot de arbeidsmarkt, maar ook het combineren van arbeid en familieleven mogelijk te maken, een gecoördineerd benadering op EU niveau voor demografische verandering en solidariteit tussen de generaties.

Voor het eerst is een EU vice-president benoemd die uitsluitend belast is met het dossier “democratie en demografie”.  Deze benoeming ging naar mevrouw Dubravka Suica uit Kroatië. Haar politieke opdracht is:

-het bevorderen van actief ouder worden

– werk en familie in evenwicht te brengen, toegang tot de arbeidsmarkt voor alle generaties, met speciale aandacht voor “ life long learning”

–  het adresseren van democratische deficits en het kritisch bekijken van sociale systemen ook met zicht op een ouder wordende bevolking,

– het opstellen van een Greenbook dat de lange termijn gevolgen van onze demografische ontwikkeling nader onderzoekt.

Dat het onderwerp “democratie en demografie”  in de komende tijd de speciale aandacht zal hebben onder de EU lidstaten, werd duidelijk uit het feit dat Duitsland onder haar voorzitterschap in de tweede helft van 2020 dit tot haar hoofdthema heeft gemaakt. In Juli 2020 vindt in Berlijn een Europese conferentie plaats met als hoofdthema “de rechten van de ouderen te garanderen en te versterken vooral in het licht van de toenemende digitalisering”.  AGE is gevraagd hieraan haar medewerking te verlenen.

In het licht van het garanderen van de mensenrechten geven ook de Verenigde Naties hieraan veel aandacht. Een UN Open ended Working Group (UN OEWG) komt jaarlijks bij elkaar. Ook landen buiten Europa nemen hieraan deel. Hoofdonderwerp voor 2020 is “actief ouder werden en de toegangkelijkheid tot de arbeidsmarkt voor allen, en het recht en de toegang tot “lifelong learning” .  Men hoopt tot een conventie te komen om landen te stimuleren meer te doen.  Ook hierin is AGE actief betrokken.

Actief ouder worden en de gelijke rechten voor iedereen, de implementatie van de “European Social Pillar” heeft de volle aandacht in de EU politiek  de komende jaren.

Vitaliteitsdagen

Als Koepel Gepensioneerden weten wij dat er lid-organisaties zijn die voor hun leden activiteiten op het gebied van vitaliteit organiseren. Soms met de naam Vitaliteitsdag, soms onder een andere naam.

Wij weten ook dat er behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen en het inzicht hebben in de programma’s van zo’n dag / zo’n activiteit.

Vanuit de commissie Zorg, Welzijn en Wonen hebben wij het initiatief genomen om te inventariseren welke lid-organisaties zich bezig houden met de organisatie van een Vitaliteitsdag.

Wilt u uw activiteit en uw ervaring met ons delen? Graag een mail naar Jan Pouw: janentrudypouw@gmail.com . Op basis van de ontvangen informatie zullen wij dan kijken op welke manier onze Koepel   eventueel een rol kan spelen bij de informatie uitwisseling.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.