Nieuwsbrief 15

zaterdag 16 mei 2020

Bezoek aan thuiswonende kwetsbare ouderen

Er is een groep 70-plussers die zelfstandig thuis woont, een kwetsbare  gezondheid heeft en geen (mantel) zorg of ondersteuning ontvangt. Zij beschikken veelal over een klein netwerk.

De coronamaatregel “ga niet op bezoek bij 70-plussers met een kwetsbare gezondheid” is aangepast en nu geldt dat bedoelde groep ouderen bezocht kan worden door één of twee vaste personen.

Om te voorkomen dat de versoepeling van de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert, dringt een aantal (senioren) organisaties er op aan dat de gemeenten bij het inzetten van bezoekers een coördinerende rol pakken.

De brief die door onder meer KBO-Brabant en FASv is verzonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leest u hier. Koepel Gepensioneerden onderschrijft het verzoek van harte.

Vrijwilligers Gezocht!!

 Als grootste seniorenorganisatie van Nederland willen wij de krachten bundelen om zoveel mogelijk ouderen een stem te geven.

Om onze politieke en beleidsmatige impact verder te vergoten en onze stem in het publieke domein met nog meer kracht te kunnen laten horen, willen we zoveel mogelijk gepensioneerden-verenigingen bij de Koepel Gepensioneerden onderdak bieden.

De komende tijd willen wij mogelijk geïnteresseerde gepensioneerden/senioren verenigingen persoonlijk benaderen om het belang van het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden en de belangenbehartiging op alle relevante dossiers (Pensioen, Inkomen, Zorg, Wonen, Welzijn) nog eens toe te lichten. Daarnaast willen wij actie ondernemen om individuele senioren, die zich door de Koepel vertegenwoordigd willen zien, in verbinding te brengen met de passende lid-vereniging binnen de Koepel.

Voor deze actieve aanpak zoeken wij enthousiaste vrijwilligers met goede communicatieve eigenschappen die in een werkgroep zullen gaan samenwerken om een plan van aanpak te maken met een bijpassend budget om vervolgens de gewenste ledengroei te gaan realiseren.

Heeft u nog vrije tijd beschikbaar die u op een aantrekkelijke manier wilt invullen, dan is deze uitdaging misschien iets voor u! Kosten voor reizen die u maakt voor deze activiteit worden vergoed door de Koepel.

Bent u geïnteresseerd of wilt u wat meer weten over deze nieuwe activiteit in de Koepel, stuur dan een mailtje naar Dick van der Windt (secretaris, Dickvanderwindt@outlook.com) of naar Dick Bode (penningmeester@koepelgepensioneerden.nl).

Jaarverslag M.O.B.

Vorige week is het jaarverslag van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) aangeboden aan de Minister van Financiën.

In de 2e alinea van de brief worden onder meer genoemd de herijking van de visie op contant geld en het toegankelijk houden van het betalingsverkeer voor mensen in kwetsbare posities. Twee onderwerpen zeer van belang voor onze achterban!

De aanbiedingsbrief kunt u hier lezen, het jaarverslag vindt u onder deze link. Het verslag staat ook op onze website. Daar staat ook een viertal coronabulletins van de Betaalvereniging Nederland.

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

(Samen) leven is meer dan overleven

De onafhankelijke RVS adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving.

In haar meest recente advies doet zij dat met een korte terugblik op de huidige coronacrisis en vervolgens met een blik vooruit op de wijze waarop wij als samenleving langzaam weer “van slot komen”. Wat kan er toe bijdragen om onze blik te verbreden en hoe verleggen wij onze prioriteiten? Met in het achterhoofd dat het virus zich opnieuw kan verspreiden.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in haar advies een viertal thema’s benoemd en geeft binnen die thema’s een aantal adviezen. Wij benoemen hieronder de thema’s en een paar adviezen. Het complete advies van de RVS leest u hier.

·         Kwaliteit van leven en sterven

–       Laat het overkoepelende verbod op bezoek in instellingen los.

–       Stimuleer dat huisartsen, praktijkondersteuners en (wijk) verpleegkundigen het gesprek met ouderen en / of ernstig zieke mensen voeren over de kwaliteit van leven en het waardig sterven. Verwezen wordt naar de gesprekken die worden gevoerd over wel of niet reanimeren.

–       Biedt alleenstaanden van alle leeftijden de ruimte om toch beperkt samen te komen met anderen. De definitie wat een huishouding is zou dan moeten worden aangepast.

·         Ongelijkheid en kwetsbare groepen

–       Een bredere opvatting over wat mensen kwetsbaar maakt helpt om meer verschil te maken in of, hoe en wanneer maatregelen worden verruimd. Niet alleen focussen op bijvoorbeeld de kwetsbare oudere, maar ook op andere groepen die kwetsbaar zijn. Denk daarbij aan kinderen en volwassenen met een beperking, thuislozen en zieke mensen van wie de behandeling wordt uitgesteld.

–       Onderschat de gezondheidseffecten van stress, onzekerheid en werkloosheid niet.

·         Zorg & ondersteuning in beweging

–       In de huidige crisissituatie wordt meer ruimte genomen door zorgverleners en organisaties om met elkaar samen te werken. In de fase na de crisis moet van ervaringen worden geleerd en als de basis goed is, hierop worden voortgeborduurd.

–       Zorg op afstand (eHealth en digitale zorg) heeft een vlucht genomen. Het advies is om dit als een waardevolle en onmisbare uitbreiding te zien van datgene dat zorg- en hulpverleners kunnen bieden. Belangrijk hierbij is dat vraagstukken met betrekking tot toegankelijkheid, privacy, digitale vaardigheden en financiering gericht worden opgepakt.

·         Adaptief bestuur en leiderschap

–       Organiseer de komende fase een brede en openlijke inspraak, ruggenspraak en tegenspraak.

–       Om de politieke besluitvorming te voeden moet de expertise en ervaringskennis binnen het Outbreak Management Team worden uitgebreid en verbreed.

–       Zorg ervoor dat toegang tot de kennisbronnen, bijvoorbeeld het openbaar maken van rekenmodellen, gelijkwaardig wordt. Dit bevordert een constructief kritische dialoog.

–       Geef burgers een veel grotere rol in het monitoren van ziektesymptomen en in het doen van contactonderzoek. Onder begeleiding van de GGD kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren aan contactonderzoek.

De rode lijn is dat de RVS meer maatwerk adviseert. Maatwerk binnen algemene kaders. Maar de RVS doet ook een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de individuele mens (de burger zoals die mens in het advies wordt genoemd)

Het advies is grotendeels gericht op organisaties en mensen die beroepsmatig zijn betrokken. Onze doelgroep wordt nauwelijks benoemd. Dat is jammer, omdat de ervaringen van ouderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de volgende fase.

Dat belang wordt onderstreept door Tineke Abma, directeur van Leyden Academy. Zij pleit ervoor om het perspectief van ouderen serieus te nemen. En om het beleid en de (bij te sturen) maatregelen meer op hun ervaringen en verhalen te baseren. Als Koepel Gepensioneerden onderschrijven wij dit. In het, momenteel wekelijkse, overleg van de seniorenorganisaties met VWS zullen wij dit aspect bespreken. U kunt hier het artikel van Tineke Abma lezen.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

SER Themabrief

Er is weer een nieuw SER Themabrief Pensioenen en AOW uitgekomen. U leest de themabrief via deze link.

Welke impact heeft de coronacrisis op ouderen?

Studenten van de Leyden Academy on Vitality and Ageing doen samen met onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek om de gevolgen voor ouderen in kaart te brengen. Doet u mee?

Klik hier om het artikel op de website van BeterOud te lezen. Daar kunt u ook doorklikken naar de vragenlijst.

Bron: BeterOud

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe
Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.