Nieuwsbrief 16

maandag 18 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Hoogleraar Sigrid Hemels is niet wars van opportunisme.

Hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels van de Erasmus universiteit brengt in Het Financieele Dagblad van vrijdag 15 mei een oud stokpaardje op tegen het decor van de coronacrisis: rijkere gepensioneerden moeten ook AOW-premie gaan betalen om zich solidair betonen met de jongere generatie, die in de toekomst de kosten van de coronacrisis moet dragen.

Hemels stelt terecht dat de corona crisis een gat slaat in de schatkist dat weer aangevuld moet worden en dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ze voert een aantal argumenten aan waarom gepensioneerden solidair moeten zijn, die niet of niet geheel kloppen en die vooral naar haar doel toe redeneren:  AOW’ers moeten ook AOW-premie betalen.

Onze huidige inkomensheffing legt de kosten van de crisis vooral bij jongere leeftijdsgroepen, de werkenden. Dit komt vooral door de premies Algemene Ouderdomswet (AOW)’, betoogt Hemels.

Een verpleegkundige met een loon van € 26.700 betaalt in de eerste belastingschijf € 9.972 (37,35%) per jaar aan belasting en premies….  Op dit zelfde  jaarinkomen betaalt de AOW’er € 4.779 minder premies dan de verpleegkundige.’ Haar conclusie: de vrijstelling van AOW-premie moet voor rijkere  gepensioneerden vervallen.

Als oplossing voor de gepensioneerden met een laag inkomen moet er dan wel een toeslag komen. Als deskundige op het terrein van belastingen zou prof. Hemels toch kunnen weten dat het toevoegen van nog weer een toeslagsysteem de ellende bij de belastingdienst alleen maar groter maakt. Opmerkelijk is dat ze wel rijkere gepensioneerden  vraagt een extra coronabijdrage te leveren, maar dat ze het heeft over rijkere werkenden, zoals hoogleraren, fiscalisten en juristen..

Hemels miskent het goed in elkaar zittende systeem van AOW en aanvullende pensioenen. De gepensioneerden van nu hebben toen zij zelf nog werkten hetzelfde percentage van hun salaris aan AOW-premie betaald voor de gepensioneerden van toen als de jongeren van nu. Voor zover de jaarlijkse AOW-premies niet voldoende zijn om alle AOW-uitkeringen van een jaar te betalen, wordt de AOW-pot aangevuld vanuit de belastinggelden. Die aanvulling is nu ongeveer 33%. Rijkere gepensioneerden dragen daar vanwege de progressieve inkomstenbelasting en vermogensbelasting dus al aan bij.

De gepensioneerden van nu baseerden hun inkomen na pensionering op de premies die ze betaalden voor de AOW en voor hun aanvullend pensioen. Hemels wil voor rijkere gepensioneerden de AOW nu deels of geheel wegbelasten. Ze voert daarvoor de coronacrisis op als argument maar gaat er daarbij gemakshalve aan voorbij dat gepensioneerden sinds de financiële crisis van 2008 al 18 tot 25% aan koopkracht hebben ingeboet vanwege het achterwege blijven van indexatie en kortingen.

Hemels vergelijkt niet geheel toevallig het inkomen van een gepensioneerde met dat van een verpleegkundige, die bij hetzelfde inkomen netto minder overhoudt, omdat deze wel AOW-premie betaalt. Het is nogal populistisch haar vertrouwde fiscaal stokpaardje nu ineens op te hangen aan de coronacrisis, die overwegend de mortaliteit van ouderen betreft en nu juist deze groep als enige te vragen extra solidair te zijn.

De term ‘rijkere  gepensioneerden‘ is net zo’n karikatuur als die van de ‘kwetsbare ouderen, die ontzien moeten worden’. De financiële situatie van senioren is te divers om in een karikatuur af te doen en te complex om die vanuit één enkele beleidsmaatregel te benaderen. Om recht te doen aan een debat over de financiële positie van senioren en de solidariteit tussen generaties is een meer integrale kijk nodig, waarbij behalve fiscaliteit (het punt van Hemels) ook onderwerpen als pensioen, wonen en zorg overwogen moeten worden.

Jaap van der Spek
Joep Schouten
Voorzitters Koepel Gepensioneerden

Op onze website kunt u de radio uitzending beluisteren van de discussie die Jaap van der Spek vrijdagavond met mevrouw Hemels over dit onderwerp heeft gevoerd. Daar staat ook de ingezonden brief van de Koepelvoorzitters aan het Financieele Dagblad naar aanleiding van het artikel van prof. Hemels.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe
Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.